- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 7 вересня 2016 р.

Замість Розпорядчого акту, - „відомості відсутні” (відповідь Господарського суду)

Господарський суд Дніпропетровської області не став винятком в питанні ідентифікації і встановлення статусу його легітимності.
   На наш інформаційний запит ми отримали шаблонну відповідь (виписку з Єдиного державного реєстру) де в графі „Назва установчого документу” зазначено, що відомості відсутні. І це, означає лише одне – цей суд, створено з порушенням чинного законодавства!

Адже юридична особа публічного права відрізняється від юридичної особи приватного права порядком її створення.
Юридична особа публічного права, як зазначається у статті 81. Цивільного кодексу України, створюється розпорядчим актом компетентного утворюючого органу. А отже природно в зазначеній графі було б побачити номер Розпорядчого акту.
   Публікуємо зміст інформаційного запиту та офіційну відповідь зазначеної установи (на фото):

                                       Господарський суд Дніпропетровської області,
                                місто Дніпро,  вул.. Володимира Винниченка, 1а,
                                                       Дніпропетровська область, 49600

                                                        Громадянин України: Філіпенко
                                                              Сергій Веніамінович, 1970 р.н.,
                                      49055, Дніпропетровська обл.., місто Дніпро,
                                                                        e-mail: svf2011@ukr.net

                                         
Запит 
           про надання публічної інформації за Законом України
                           "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно стаття 19. Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
    Відповідно до статті 1., Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI від 07.07.2010, судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
   Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається (ст..3).
   Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом (ст..5).
   Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення, а також на перегляд справи Верховним Судом України (ст..14).
   Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності (ст..17).
   Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення (ст..18).
   Суди загальної юрисдикції утворюються, у тому числі шляхом реорганізації, та ліквідовуються Президентом України на підставі пропозиції Державної судової адміністрації України. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя, необхідність оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів (ст..19).
   Місцевими загальними судами є районні, міжрайонні, районні у містах, міські та міськрайонні суди (ст..21).
   Відповідно до статті 140. Конституції України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
   Згідно положень статті 1. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР) територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село.
   Відповідно до статті 133. Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
   Згідно статті 125. Основного закону України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
   Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (ст..129).
   Повертаючись до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» переконуємось у тому, що суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України (Закон, Кодекс  від 16.01.2003 № 435-IV) юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою «Господарський суд Дніпропетровської області»;
2.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою «Господарський суд Дніпропетровської області»;
3.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про дату утворення Господарського суду Дніпропетровської області;
4.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про дату реорганізації Господарського суду Дніпропетровської області (зазначити у зв’язку із чим був реорганізований);
5.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначені поштову та електронну адреси.
      Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com 01 вересня 2016 року                                                       Філіпенко С. В.
Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -