- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 25 липня 2016 р.

«Громадянська Дія» звертається до прокуратури (скарги на дії посадових осіб)

Сьогодні, громадська організація «Громадянська Дія» звертається до місцевої прокуратури міста Дніпра зі скаргами на дії посадових осіб Бабушкінського та Кіровського районних судів міста Дніпропетровська, а також посадових осіб Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго».

   Відповідно до статті 3. закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію максимальним спрощенням процедури через подання запиту та отримання відповідної інформації. Доступ до публічної інформації відповідно до Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була видана або оприлюднена відповідно до Закону.
   Відповідно до пункту 5., статті 121. Конституції України Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладається нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.
   Згідно пункту 2., статті 3. Закону України «Про прокуратуру», діяльність прокуратури ґрунтується на засадах законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності.
   Публікуємо «шаблон» скарги та «шаблон» інформаційного запиту:

                                                            Дніпропетровська місцева прокуратура
                                                             49000, Дніпропетровська обл.., м. Дніпро,
                                                             вул.. Січеславська Набережна, 29
                                                             Прокурору міста Дніпро
                                                      
                                                             Голови ДМГО «Громадянська дія»
                                                              Скоблікова Дмитра Володимировича                                     СКАРГА
на неправомірну бездіяльність посадових осіб
                 Кіровського районного суду міста Дніпропетровська

     06.07.2016 року я направив запит про надання публічної інформації, за Законом України «Про доступ до публічної інформації», до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (копія запиту про надання публічної інформації за Законом України «Про доступ до публічної інформації» до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 06.07.2016 року № 16., додається).
     Станом, на момент подання даної скарги до прокуратури, я й досі не отримав жодної відповіді на свій інформаційний запит, хоча визначені для цього чинним законодавством України терміни, вже минули.
      Відсутність будь-якого реагування посадових осіб Кіровського районного суду міста Дніпропетровська на моє звернення, я розцінюю, як порушення ст.40 Конституції України, ст.19 Закону України «Про звернення громадян», та ст.33 Закону України «Про інформацію».
     Виходячи з позиції та поведінки посадовців Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, в мене є підстави стверджувати, що даними посадовими особами здійснюється відверте ігнорування моїх звернень, що призводить до порушення моїх законних, конституційних прав (в т.ч. права на справедливе отримання відповіді на мій запит про надання публічної інформації за Законом України «Про доступ до публічної інформації» до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська).
     Відповідно до статті 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
     Відповідно до ст. 19 Закону України «Про звернення громадян», органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.
     Керуючись пунктом „г” ч.1 ст.5 Закону України „Про боротьбу з корупцією”, (спеціальні обмеження щодо державних службовців) державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.
     Керуючись статтею 29 Закону України «Про звернення громадян», нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності.
     Керуючись ст. 40 Конституції України, ст. 19, 29 Закону України «Про звернення громадян», 
ПРОШУ:
 1.  На підставі даного звернення (скарги) провести відповідну прокурорську перевірку за зазначеним фактом порушення чинного законодавства України, вжити заходів прокурорського реагування і притягнути винних у порушенні чинного законодавства до відповідальності;
 2.  За результатами перевірки по факту моєї скарги повідомити мене письмово у встановлений законом термін.

Додаток:

1. Копія інформаційного запиту до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 06.07.2016 № 16. – на 3 (трьох) арк..


   З повагою,                                                                Скобліков Д.В.

                                               Кіровський районний суд  м. Дніпропетровська
                                                                                                        пр-т Пушкіна, 29,
                                                                                           місто Дніпропетровськ,
                                                                          Дніпропетровська область, 49101

                                                                                          Голова ДМГО Скобліков
                                                                                         Дмитро Володимирович
                                          
Запит 
                про надання публічної інформації за Законом України
                               "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно стаття 19. Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
    Відповідно до статті 1., Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI від 07.07.2010, судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
   Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається (ст..3).
   Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом (ст..5).
   Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення, а також на перегляд справи Верховним Судом України (ст..14).
   Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності (ст..17).
   Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення (ст..18).
   Суди загальної юрисдикції утворюються, у тому числі шляхом реорганізації, та ліквідовуються Президентом України на підставі пропозиції Державної судової адміністрації України. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя, необхідність оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів (ст..19).
   Місцевими загальними судами є районні, міжрайонні, районні у містах, міські та міськрайонні суди (ст..21).
   Відповідно до статті 140. Конституції України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
   Згідно положень статті 1. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР) територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село.
   Відповідно до статті 133. Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
   Згідно статті 125. Основного закону України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
   Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (ст..129).
   Повертаючись до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» переконуємось у тому, що суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України (Закон, Кодекс  від 16.01.2003 № 435-IV) юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська»;
2.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська»;
3.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – зразок копії відбитку гербової печатки із найменуванням Кіровського районного суду міста Дніпропетровська;
4.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про дату утворення Кіровського районного суду міста Дніпропетровська;
5.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про дату реорганізації Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (зазначити у зв’язку із чим був реорганізований);
6.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net 
      Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com та «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


   З повагою,                                                   Скобліков  Д. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -