- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 7 травня 2018 р.

Рятівне коло, для «колегії під слідством» - клопотання про відвід колегії суддів

   Не варто розраховувати на об’єктивність і неупередженність при розгляді справи колегією суддів під слідством. Саме тому…

Дніпропетровський апеляційний
адміністративний суд
49083, м. Дніпропетровськ,
пр. Слобожанський, 29
                         Суддя Дурасова Ю.В.

                                                   Клопотання
                                     про відвід судової колегії

   Заявляю про відвід судової колегії Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого судді-доповідача Дурасової Ю. В., суддів Дадим Ю. М. і Божко Л. А., з наступних підстав:
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Ніхто не може узурпувати державну владу.
   Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.
    Згідно з п. 2 і 4 ч. 1 статті 36 Кодексу адміністративного судочинства України, «суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, а також за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності судді».
   Вагомою підставою для висловлення недовіри і, як наслідок, складання заяви (клопотання) про відвід зазначеної вище колегії суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, вважаю той факт, що даний «суд» утворений не у відповідності до положень статті 125. Конституції України (відповідним законом про утворення даного, конкретного суду), а створений Указом Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004  «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі», як складова якоїсь «мережі». В той же час «судді» даної установи, не призначені вперше на посаду судді указом Президента, відповідно до вимог статті 128. Конституції, а призначалися на посаду судді створеного в неконституційний спосіб Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, Постановою Верховної Ради України, підписану Головою (на той момент) найвищого законодавчого органу.
   Отже, сумнівна правосуб’єктність (легітимність) Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, як державного органу, а також незаконне призначення його суддів, свідчить про низьку фахову персональну компетентність осіб-«суддів» та їх низькі моральні устої. 
   Особам в суддівських мантіях, як нікому іншому, має бути відомо, що відповідно до положень статті 106. Конституції України Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
   Відповідно до чинного Указу Президента України від 15.11.2006 № 970/2006 «Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України» зазначене Положення визначає вимоги щодо порядку підготовки та внесення  на  розгляд  глави  держави проектів актів Президента України - указів і розпоряджень.
   У випадках, коли вимоги щодо підготовки, внесення проектів
актів Президента України визначено законами України,  такі проекти
готуються  та  вносяться  відповідно  до  законів  України  та   з
урахуванням вимог, передбачених
зазначеним вище Положенням.
   Указами Президента України оформляються прийняті Президентом України на основі та на виконання Конституції і законів України рішення про: призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України, проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; призначення позачергових виборів до Верховної Ради України; припинення повноважень Верховної Ради України; призначення  на посаду та звільнення з посади Генерального
прокурора України; призначення на посади та звільнення з  посад  членів  Ради Національного банку України; призначення   на  посади  та  звільнення  з  посад  членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; зупинення дії актів Кабінету Міністрів    України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної  Республіки Крим; скасування актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій; призначення на посади та звільнення з посад вищого командування Збройних Сил України, інших військових формувань; використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; загальну або часткову мобілізацію, введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях; введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації; призначення на посади та звільнення з посад суддів Конституційного Суду України; утворення, ліквідацію судів, визначення кількості суддів у судах; присвоєння вищих військових звань, вищих  дипломатичних рангів та інших вищих спеціальних звань і класних чинів; нагородження державними нагородами; встановлення президентських відзнак та нагородження ними; прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку в Україні; помилування; створення консультативних,  дорадчих та інших допоміжних органів і служб, їх ліквідацію, реорганізацію; призначення на посади та звільнення з посад голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх відставку; перше  призначення на посаду професійного судді, звільнення з посади професійного судді протягом п'яти років після першого призначення; переведення суддів, призначення та звільнення з адміністративних посад у судах; призначення, припинення повноважень членів Вищої ради юстиції; призначення на посади та звільнення з посад Глави Секретаріату Президента України, перших заступників Глави Секретаріату Президента України, заступників Глави Секретаріату Президента України, Представника Президента України у Верховній Раді України, Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України,  Представника Президента України у Конституційному Суді України,  Прес-секретаря Президента України,  радників  Президента України; введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України; формування персонального складу Ради національної безпеки і оборони України; надання доручень Кабінету Міністрів України;
утворення Представництва Президента України в Автономній
Республіці Крим, призначення
на посаду та звільнення з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці
Крим; внесення змін до указів Президента України, визнання такими,  що втратили чинність,указів Президента України, офіційне тлумачення актів Президента України.
   Указами Президента України оформляються також  інші  рішення,
видані на основі та на виконання Конституції
і законів України,  якщо хоча б одне з положень рішення розраховано на постійну або багаторазову дію (має нормативний характер) або належить до таких,  що оформляються указами Президента України згідно з цим пунктом,  а також рішення, прийняття яких у формі указу передбачено законами України та указами Президента України.
   З огляду на вищезазначені, визначені законодавством повноваження Президента України, а також юридичну силу і юрисдикцію виданих ним указів і рішень, стає зрозуміло, що до компетенції найвищої посадової особи держави не належать повноваження щодо утворення своїми указами та рішеннями, державних органів влади, а тим більше, якоїсь мережі.
   Отже, утворивши своїм Указом від 16.11.2004 № 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, яким утворено цілу мережу апеляційних адміністративних судів по всій території України, тодішній Президент України кучма, перевищив свої владні повноваження.
   Крім того, особам в мантія має бути добре відомо, що установа яку вони називають судом, утворена як приватне підприємство, і є юридичною особою приватного права. Про це свідчить наявність коду ЄДРПОУ: 34513210 та коду КВЕД (економічної діяльності): 84.23, у зазначеної юридичної особи.
   Також, особам в мантія має бути відомо, що відповідно до частини першої статті 8 Господарського кодексу України «Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання». А відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України», пунктами затвердженого постановою Положення про єдиний державний реєстр підприємств та організацій, визначено наступне:

     1. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) - це  автоматизована  система  збирання,  накопичення  та
опрацювання даних  про  юридичних  осіб  всіх  форм  власності  та
організаційно-правових     форм    господарювання,    відокремлені
підрозділи юридичних осіб,  що знаходяться на території України, а
також   відокремлені   підрозділи   юридичних   осіб  України,  що
знаходяться за її межами.

     2. Суб'єктами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що находяться на території України та провадять  свою діяльність на підставі її законодавства.

     4. Інформаційний фонд Реєстру містить такі дані:

     ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

     класифікаційні - види  економічної діяльності, територіальна
належність, форма власності, організаційно-правова форма
господарювання, інституційний сектор економіки, найменування
органу, до сфери управління якого належить суб'єкт, тощо;

     довідкові - місцезнаходження,  телефон,  телефакс,   прізвище
керівника, засновників тощо;

     реєстраційні - відомості про створення,  припинення суб'єктів
та вчинення інших реєстраційних дій щодо них;

     економічні -  виробничі  та  фінансово-економічні   показники
діяльності суб'єкта.

     7. Ідентифікаційний  код  є  обов'язковим  для використання в
усіх видах звітних та облікових документів суб'єкта і зазначається
на його печатках та штампах.

   Вищезазначеним особам в мантіях варто було б ретельно дослідити всі матеріали даної справи, встановити правосубєктність органу з назвою Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, встановити повноваження (точніше їх відсутність) теперішнього керівника, та переконатися, що даний «орган» створений також з порушеннями чинного законодавства, і в жодному разі, не відкривати апеляційне провадження. Але судді зазначеної вище колегії, знаючи, що Державна міграційна служба України не має повноважень державного органу (адже утворена Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»), свідомо наважились на порушення чинного законодавства, через привласнення владних повноважень, чим сприяли поваленню конституційного ладу в Україні, поставивши під загрозу основи державності, в цілому.
   Можливо, це сталося через те, що жодна особа з даної колегії, не є професійним суддею. Адже в Адміністрації Президента України, нічого не відомо про їх перше призначення на посаду судді, саме Президентом України. Але є Постанови Верховної Ради України про призначення даних осіб суддями Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду.  
   Враховуючи вищезазначену інформацію, особи в мантіях мають усвідомлювати, що вони свідомо вчиняють ніщо інше, як кримінальний злочин і, що їм. обов’язково прийдеться за це відповідати, перед законом.
   Отже, у зв’язку із обставинами, що склалися, вважаю розгляд даної справи зазначеною колегією суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, за неможливе та наполягаю на відводі зазначеної вище колегії осіб в мантіях, на яких вже відкрито кримінальне провадження, з попередньою кваліфікацією – повалення конституційного ладу (стаття 109 Кримінального кодексу України).
 
    Зміст даної заяви, про відвід судової колегії, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

Додаток:

-      Копія запиту  на отримання публічної інформації (вих. № 664/18) до Адміністрації Президента України щодо надання копій указів Президента про призначення суддями вказаних у запиті осіб – на 4 (чотирьох) арк.;
-      Копія відповіді з Адміністрації Президента України № 12-09/1294 на запит на інформацію (вих.. № 664/18) про призначення суддів – на 1 (одному) арк.;
-      Витяг з Конституції України Розділу VIII «Правосуддя» - на 5 (п’ятьох) арк.;
-      Витяг з Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2012 року № 5260-VI про обрання суддею Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Дурасову Юлію Володимирівну – на 1 (одному) арк.;
-      Витяг з Постанови Верховної Ради України від 21 травня 2009 року № 1405-VI про обрання суддею Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Дадим Юлію Миколаївну – на 1 (одному) арк.;
-      Витяг з Постанови Верховної Ради України від 25 червня 2009 року № 1576-VI про обрання суддею Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Божко Людмилу Андріївну – на 1 (одному) арк.;
-      Копія витягу з ЄРДР про відкриття кримінального провадження № 12018040630000799 за фактом неправомірних дій з боку громадян Дурасової Ю. В., Дадим Ю. М. і Божко Л. А. – на 1 (одному) арк.  

07.05.2018


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -