- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 7 березня 2015 р.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ГУ СБУ в ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Головне Управління СБУ
в Дніпропетровській області
вул. Чкалова, 23, м. Дніпропетровськ

Ініціативна група по встановленню
конституційного ладу
в Дніпропетровській області
Представник: гр. Філіпенко С. В.
  e-mail: svf2011@ukr.net

                                           
                      ЗВЕРНЕННЯ


НЕЗНАННЯ ЗАКОНІВ НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України», на Службу безпеки України (СБУ) покладається захист конституційного ладу в Україні. До завдань СБУ також входить попередження, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Діяльність Служби безпеки України ґрунтується на засадах законності та відповідальності перед народом України. Правову основу діяльності Служби безпеки України становлять Конституція України та Закон «Про Службу безпеки України». Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації.

Ми - громадяни України, учасники «Ініціативної групи по встановленню конституційного ладу в Дніпропетровській області», представники своїх територіальних громад міста Дніпропетровська та області наполягаємо на відновленні верховенства права та встановленні конституційного ладу в нашому місті і області.

Стаття 27. Кримінального кодексу України (ККУ) чітко визначає види співучасників злочину та зазначає, що поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.

Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками.

Не маючи бажання бути мовчазними пособниками злочину – антиконституційних дій місцевих чиновників, зазначаємо наступне:

29 жовтня 2014 року «Дніпропетровська міська рада», під час  чергової 56-ї сесії, ухвалила рішення, яким передбачається ліквідація районних у місті Дніпропетровську рад.

В Конституції України, Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Цивільному кодексі України, зазначені наступні положення в розділах про місцеве самоврядування:

Конституція України від 28.06.(червня) 1996  254к/96-ВР

Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, є об’єктами права власності Українського народу.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 141. Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях .

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. (травня) 1997  280/97-ВР

   Відповідно до статті 2., п.2., цього Закону, місцеве самоврядування здійснюється Територіальними громадами.
   Згідно статті 5., система місцевого самоврядування включає:

  Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності.

   Відповідно до статті 10., Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

   Відповідно до статті 11., виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

   Відповідно до  статті 16., органи місцевого самоврядування є юридичними особами.  
   Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах.   
Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад (!).  

   Стаття 19., цього закону, передбачає, що Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади.

     Відповідно до статті 24., цього закону, Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України.

Цивільний кодекс України від 16.01. (січня) 2003  435-IV  (ЦКУ) регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

   Стаття 4., цього документу говорить, що основу цивільного законодавства України становить  Конституція України, а основним актом цивільного законодавства України є  Цивільний кодекс України.

Стаття 81. Передбачає види юридичних осіб
1. Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна.
2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа публічного права (територіальна громада) створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

      Відповідно до статті 318., суб'єктами права власності в Україні є фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади (юридичні особи), іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

   Стаття 327. визначає, що у комунальній власності є майно, яке належить територіальній громаді (юридичній особі). Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

Враховуючи вищезазначене, а також Додаток до звернення,

ПРОСИМО:

1.  Надати фахову юридично-правову оцінку (із зазначенням відповідних статей Кримінального кодексу України) господарсько-фінансової діяльності органу з назвою «Дніпропетровська міська рада», винних притягнути до кримінальної відповідальності;
2.  Надати фахову юридично-правову оцінку (із зазначенням відповідних статей Кримінального кодексу України) правової діяльності виконавчих органів (комісій, комітетів, відділів та ін.) утворених органом з назвою «Дніпропетровська міська рада», винних притягнути до кримінальної відповідальності;
3.  Відповідь на дане звернення надіслати у повному обсязі на вищезазначені електронну та домашню адреси нашого представника Філіпенка С. В.

 Відповідь на звернення, як і зміст самого звернення, будуть опубліковані на сайті 

11.03.2015 Ініціативна група по встановленню конституційного ладу в Дніпропетровській області                                                 

ДОДАТОК:

1.  Копія рішення сесії Дніпропетровської міської ради №333/56 від 29.10.2014 року про ліквідацію районних у місті Дніпропетровську рад за підписом Куліченка І. І. – 2 арк.;
2.  Копія відповіді Управління казначейської служби України у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська про те, що «установа «Територіальна громада Красногвардійського району міста Дніпропетровська» в Управління Казначейства не обслуговується – 2 арк.;
3.  Копія відповіді ГУ Державної Казначейської Служби України у Дніпропетровській області про те, що «Установа Територіальна громада м. Дніпропетровська в Головному управлінні не обслуговується» але «в Головному управлінні обслуговується юридична особа Дніпропетровська міська рада» - 2 арк.;
4.  Копія постанови «Адміністративної комісії Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради» №697 від 08.10.2014 про визнання гр. Гладир О. В. винною та притягнення її до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу в розмірі 510 грн.;
5.  Копія відповіді Дніпропетровського міського управління юстиції про відсутність районних у місті Дніпропетровську територіальних громад – 1 арк.;
6.  Копія відповіді ГУ Юстиції в Дніпропетровській області щодо зареєстрованих «відповідно до закону» 76-ти (сімдесят шість) Статутів територіальних громад Дніпропетровської області за безпосередньої відсутності осіб публічного права власності (територіальних громад) – 6 арк..


 НЕЗНАННЯ ЗАКОНІВ НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -