- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 9 серпня 2015 р.

МЕРТВІ ДУШІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (звернення до прокуратури стосовно реєстрації статутів ТГ)

   Уявіть собі, що ви втратили паспорт і не встигли вчасно повідомити відповідні органи про втрату, а ваш документ потрапив до рук шахраїв. Того короткого часу поки ви визначались і думали що робити, злочинцям вистачило аби переоформити і продати вашу нерухомість, зняти всі кошти з депозиту і взяти величезний кредит від вашого імені, внісши під заставу все ваше рухоме і нерухоме майно.


Згодом злочин викрито, всі розуміють, що ви невинні але вдіяти нічого не можуть. Вас намагаються втішити, кажуть, що на помилках вчаться і, що наступного разу будеш уважнішим, але у затриманих шахраїв сильний захист в суді, і більш того, ваше майно вже продано безліч разів. Отже, ви залишаєтесь сам-на-сам зі своїми проблемами, а злочинці продовжують насолоджуватись життям і діяти вже за відпрацьованою схемою – «бомбити» інших лохів. Неприємна ситуація?
   Така сама ситуація сьогодні в Україні з комунальною власністю, яка з прийняттям Конституції і закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 рік), мала бути безоплатно переданою адміністративно-територіальним одиницям – територіальним громадам. А територіальні громади, у відповідності до закону, мали юридично оформити за собою право власності на все рухоме і нерухоме майно, а також природні і фінансові ресурси своїх територіальних об’єднань. Але все пішло іншим злочинним шляхом.
   Сьогодні комунальною власністю, на всій власний розсуд, користуються злочинні синдикати під вивіскою «місцева влада». Вони отримують надприбутки, а нам розповідають про те, що все не рентабельно, економічно і фінансово не ефективно, що простіше придбати і привезти з-за кордону і таку іншу білібірду. А для того щоб діяти від нашого імені (самолегалізуватися), вони підробили і оформили установчі документи. І тепер зубожіння одних і збагачення інших, видається як воля народу.
   Наразі за даними юстиції в Дніпропетровській області зареєстровано 80 (вісімдесят) статутів територіальних громад (на фото), в той час, як законно утворених територіальних громад – первинного суб’єкта місцевого самоврядування, у відповідності до положень вищезазначеного закону, не існує в природі. Тобто: паспорт є, господарсько-фінансова діяльність від імені особи ведеться, а особи – не існує. Що це за мертві душі місцевого самоврядування?
   За роз’ясненнями звертаємось до прокуратури:

                                                Прокурору Дніпропетровської області
                                                 Матвійчуку Віктору Володимировичу
                                                пр. К. Маркса 38, м. Дніпропетровськ,
                                                    Дніпропетровська область, 49000

                                                     Філіпенка Сергія Веніаміновича
                                                     м. Дніпропетровськ, 49055
                                                                e-mail: svf2011@ukr.net

Звернення
Шановний Вікторе Володимировичу, я, Філіпенко Сергій Веніамінович, 1970 року народження, Українець, громадянин України, офіційно звертаюсь до Вас, на підставі статті 8 та статті 40 Конституції України.
 
   Прокуратура України   становить   єдину   систему,   на   яку
відповідно до
статті 121. Конституції України  та статті 1.  Закону України „Про Прокуратуру”  покладається  нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Прокуратура України має вживати заходів до усунення порушень закону, від  кого  б  вони не  виходили,  поновлювати  порушені  права  і  притягувати  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення.
   Діяльність  органів  прокуратури  спрямована   на    всемірне
утвердження верховенства  закону,  зміцнення  правопорядку  і  захист від неправомірних посягань
на закріплені і гарантовані норми Конституції України.
 
Відповідно до Конституції України:

   Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
   Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
   Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Конституції України, визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

   Відповідно до статті 2., п.2., цього Закону, місцеве самоврядування здійснюється Територіальними громадами.

   Згідно статті 5., система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси Територіальних громад сіл, селищ, міст.

   Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста.

   Відповідно статті 10., Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

   Відповідно до статті 16., всі органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ!!!
Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. 

   Згідно статті 1., цього закону, територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті (місто з районним поділом), селище, село.

   Згідно статті 19. статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

   Відповідно до статті 24., цього закону, а також статті 19. Конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України.

   Відповідно до Закону України „Про Прокуратуру” органи прокуратури України здійснюють  свої  повноваження  на  підставі  додержання Конституції   України  та  чинних  на  території республіки  законів,  незалежно  від  будь-яких  органів державної влади,  посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів. Захищають  у  межах  своєї  компетенції  права  і  свободи громадян на засадах  їх  рівності  перед  законом,  незалежно  від національного чи соціального походження, мови,  освіти,  ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи  майнового  стану та інших ознак. Вживають заходів до усунення порушень закону, від  кого  б вони не  виходили,  поновлення  порушених  прав  і  притягнення  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення. Діють  гласно,  інформують   державні    органи    влади, громадськість  про  стан  законності  та заходи щодо її зміцнення, оприлюднюють  та  надають  інформацію  за  запитами  відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
По-суті звернення:
 
   Враховуючи все вищезазначене, моделюючи систему місцевого самоврядування в Дніпропетровській області і у місті Дніпропетровську зокрема,  у відповідності до Конституції та законів України, дана система має виглядати наступним чином:
   Після безоплатної передачі державою комунального майна територіальним громадам (в місті Дніпропетровську, районам міста), останні (тер. громади) набувають статусу субєкта права власності – власника майнових прав (ст. 60.).
   З набуттям майнових прав, кожна районна у місті територіальна громада мала б остаточно зафіксувати територіальні межі своїх адміністративно-територіальних одиниць у загальнодержавному земельному кадастрі, провести аудит наявної рухомої і нерухомої власності та всіх інших ресурсів, а також  аудит кількісного складу власників (провести перепис громадян), що мало б знайти своє відображення у створених, відкритих реєстрах власності і власників, відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
   Наступним кроком, територіальна громада, безпосередньо або через утворений нею представницький орган (Раду) мусила б пройти легалізацію (узаконення) свого громадського об’єднання, через державну реєстрацію, в центральних органах виконавчої влади, власного статуту та отримання всіх характерних і необхідних для діяльності і представництва атрибутів юридичної особи (печатки, банківських реквізитів тощо). Статут територіальної громади, підтверджує законність права власника, а також визначає правила користування і розпорядження спільною власністю, так само, як паспорт громадянина України, визначає громадянство, статус власника загальнодержавного та адміністративно-територіального багатства кожного окремого громадянина – представника своєї територіальної громади і держави Україна, в цілому.
   Територіальна громада міста Дніпропетровська, в межах спільної інфраструктури, мала б складатися з добровільного об’єднання окремих (з самостійними бюджетами), районних у місті адміністративно-територіальних одиниць – районних у місті територіальних громад (вісім, за кількістю існуючих районів), а в межах Дніпропетровської області – з всіх легалізованих в межах області територіальних громад, а також добровільних об’єднань територіальних громад, в межах зазначеної області. В даний час, в місті Дніпропетровську не існує територіальної громади (юридичної особи) в межах міста, так само, як і легітимних територіальних громад, в межах районів міста (див. додаток). Більше того, територіальних громад (юридичних осіб) не існує і в межах Дніпропетровської області. Але, на наш інформаційний запит, до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації, одержано відповідь про те, що станом на 06.08.2015, на території вищезазначеної області зареєстровано 80 (вісімдесят) статутів територіальних громад. Тобто, є документ, який надає право розпоряджатись комунальною власністю та представляти власника, але немає легітимізованого власника (територіальної громади), який наділяє відповідними функціями, розпоряджатись і примножувати, утворені собою представницькі органи. Образно це виглядає так: є паспорт громадянина, від імені якого здійснюються права власності -  оформлюється, продається, відчужується рухоме і нерухоме комунальне майно, отримуються і витрачаються фінансові і інші ресурси, а зазначеної в документі особи, не існує.
   На наші інформаційні запити до Головного управління юстиції в Дніпропетровській області, стосовно конкретики щодо реєстрації статутів територіальних громад в межах Дніпропетровської області, отримуємо відповіді, які не містять даних про осіб, які подавали на реєстрацію зазначені документи.
   Стаття 366. Кримінального кодексу України ідентифікує подібні дії, як службове підроблення, за що передбачається адміністративна або кримінальна відповідальність.     
   Відповідно до статті 27. Кримінального кодексу України, співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.
   Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншим співучасникам.
   Не маючи бажання бути співучасником явного злочину (антиконституційного устрою системи місцевого самоврядування в Україні), реалізуючи своє конституційне право (відповідно до статті 55. КУ) - звернення до суду, щодо відновлення своїх конституційних прав і свобод (у відповідності до статті 7 і 8., Конституції України), на підставі вищевикладеного,
 
Прошу:
 
1. Надати дані прокурорської перевірки за фактом підозри службового підроблення, а саме – реєстрацію невстановленими особами (встановити особи) статутів зазначених в додатку 80-ти неіснуючих територіальних громад (юридичних осіб), всупереч чинному законодавству України;

2. Відповідь на звернення, надіслати у визначений законом термін в письмовому і електронному вигляді на зазначені вище домашню та електронну адреси для їх подальшого використання в якості експертних свідчень у судовому провадженні.


Додаток (копії документів):

- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до Дніпропетровського міського управління юстиції - підтвердження відсутності (де-факто і де-юре) районних у місті Дніпропетровську територіальних громад, які, у відповідності до закону, мали утворити територіальну громаду міста Дніпропетровська (добровільне об’єднання) – на 4 (чотирьох) арк.;
- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит ГУ Юстиції у Дніпропетровській області щодо відсутності територіальних громад (юридичних осіб) сіл, селищ, міст в Дніпропетровській області (які, в свою чергу, мали б утворити представницький орган з назвою «Дніпропетровська обласна рада»), але з наявним переліком зареєстрованих, реєстраційними службами територіальних управлінь юстиції Дніпропетровської області, 80-ти (вісімдесяти) статутів територіальних громад – на 10 (десятьох) арк.;
- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до Управління державної казначейської служби України у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська про відсутність будь-яких банківських реквізитів територіальної громади Красногвардійського району міста Дніпропетровська в даному територіальному відділені казначейської служби – на 2 (двох) арк..:

Всі додатки застеплеровані та пронумеровані.


10.08.2015                                                                  Філіпенко С. В.Отримані відповіді2 коментарі:

  1. Дякую за важку роботу і турботу про громадян України! Дуже пізнавально!

    ВідповістиВидалити
  2. ... я вражений... яку потрібну і титанічну роботу ви виконали.
    Але ж 98% українців про це навіть не здогадуються...

    ВідповістиВидалити

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -