- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 11 січня 2016 р.

Коли ж у нас діятимуть закони? (серія інформаційних запитів по темі місцевого самоврядування)

Враховуючи попередній досвід тупуватих відписок на наші інформаційні запити, цього разу спробуємо зробити відповідну дію, з більш розлогою вступною частиною:

                                           Запит 
 про надання публічної інформації за Законом України
                "Про доступ до публічної інформації"
   В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст..7. КУ), яке є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст..140. КУ).
   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста (ст..6):
   В загальних положеннях зазначено, що територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
   адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село.
   Як зазначено в статті 2., цього закону, місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами.
   Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону (ст. 143. КУ).
   Згідно статті 16. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», всі органи місцевого самоврядування, що становлять єдину систему місцевого самоврядування в Україні, визначену статтею 5. цього закону, мають бути юридичними особами: „Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону”.
   В статті 60., зазначено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
   Відповідно до статті 2., Бюджетного кодексу України (ВР № 2456-VI від 08.07.2010) бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
   Бюджети місцевого самоврядуванняце бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
   Відповідно до статті 5., цього документу, бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
   Відповідно до пункту 1 Положення про Державну казначейську службу України (документ № 215-2015-п від 15.04.2015) Державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
   Згідно пункту 4 цього Положення, Казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку,  здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків, здійснює розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, між місцевими бюджетами, а також між загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і їх перерахування відповідно до законодавства, проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання, здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі електронного адміністрування податків, управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на єдиному казначейському рахунку, веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів та таке інше.
   Казначейство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
   Казначейство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в Казначействі і банках.
   Враховуючи все вищезазначене та керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України та ст.  3, 4, 5, 19, 20 Закону України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,
Прошу:
Дніпропетровське міське управління юстиції

-       Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну інформацію відносно всіх зареєстрованих в Дніпропетровському міському управлінні юстиції Територіальних громад (юридичних осіб) районів у місті Дніпропетровську;

Дніпропетровську міську раду

-              У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Дніпропетровська міська рада;
-              У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про юридичну особу з назвою „Дніпропетровська міська рада”;

Головне Управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області

-              Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну інформацію відносно того, чи зареєстрована і обслуговується в головному Управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області юридична особа „Територіальна громада міста Дніпропетровська”.

Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська

-              Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну інформацію відносно того, чи зареєстрована і обслуговується в Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська юридична особа „Територіальна громада Красногвардійського району міста Дніпропетровська”.
-       Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на мої вищезазначені домашню та електронну адреси.
        Зміст відповіді на запит публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

11.01.2016                                                          Філіпенко С. В.

1 коментар:

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -