- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 11 квітня 2017 р.

А судді хто? – шукаємо відповідь (запити в суди Дніпра)

Чергова «порція» ідентичних запитів на інформацію до судів Дніпра:

                                        Красногвардійський районний суд 
                                        міста Дніпропетровська
                                          пр-т. Пушкіна, 77-б, місто Дніпро,
                  Дніпропетровська область, 49006

                                          Громадянин України, Українець:
                                          Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                          місто Дніпро, 49055
   e-mail: svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 525/17) 
            про надання публічної інформації за Законом України
                        "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).

   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Згідно до положень статті 6. КУ державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.

   Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

   Відповідно до частини першої статті 125. Конституції України та частини першої і другої статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється. реорганізовується і ліквідовується законом.

   Проект закону про створення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Частиною восьмою статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд є юридичною особою (публічного права), якщо інше не визначено законом.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Керуючись положеннями статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Відповідно до положень статті 20. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» адміністративними посадами в суді є посади голови суду та заступника (заступників) голови суду.
   Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду.
   Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.
   Обрання судді на адміністративну посаду без додержання вимог закону не допускається.
   Згідно з положеннями статті 51. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує Президент України.  
   Відповідно до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних, затверджене Рішенням Ради суддів України від 25.04.2014 № 23, Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Конституцією та Законом  України «Про судоустрій і статус суддів».
   Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду підписує Президент України. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України.
   Посвідчення дійсні протягом зазначеного у них строку.
   Керуючись положеннями Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», для подальшого використання інформації на свій власний розсуд, у визначений законом строк,

                                                    ПРОШУ:

1.           Надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська»;
2.    Надати витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру про орган з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська»;
3.  Надати копію протоколу останніх зборів суддів органу з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» з результатами обрання голови суду і його заступника;
4.    Надати копії суддівського посвідчення і складеної присяги заступника голови суду органу з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» Дубіжанської Т. О.;
5.    Надати копію декларації про доходи за 2016 рік заступника голови суду органу з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» Дубіжанської Т. О.;
6.  Надати копію договору оренди займаних приміщень органом з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» за адресою перебування: м. Дніпро, пр-т.. Пушкіна, 77-б;
7.   Надати копію Закону, затвердженого Верховною Радою України, за підписом Президента України, про створення органу з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська», як юридичної особи публічного права
8.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

                                      

                                              Кіровський районний суд 
                                              міста Дніпропетровська,                                                                                              
                                              пр-т Пушкіна, 29, місто Дніпро,
            Дніпропетровська область, 49101                                                                           
                                                       
                                            
Запит (вих. № 526/17) 
            про надання публічної інформації за Законом України
                        "Про доступ до публічної інформації"

                                                    ПРОШУ:

1.           Надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська»;
2.    Надати витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру про орган з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська»;
3.  Надати копію протоколу останніх зборів суддів органу з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» з результатами обрання голови суду і його заступника;
4.    Надати копії суддівського посвідчення і складеної присяги голови суду органу з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» Підберезного Г. А.;
5.    Надати копію декларації про доходи за 2016 рік голови суду органу з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» Підберезного Г. А.;
6.  Надати копію договору оренди займаних приміщень органом з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» за адресою перебування: м. Дніпро, пр-т.. Пушкіна, 29;
7.   Надати копію Закону, затвердженого Верховною Радою України, за підписом Президента України, про створення органу з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська», як юридичної особи публічного права
8.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

                                      
  
                            Бабушкінський районний суд 
                    міста Дніпропетровська
                                                 пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                Дніпропетровська область, 49000


Запит (вих. № 527/17) 
            про надання публічної інформації за Законом України
                        "Про доступ до публічної інформації"

                                                    ПРОШУ:

1.           Надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
2.    Надати витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру про орган з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
3.  Надати копію протоколу останніх зборів суддів органу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» з результатами обрання голови суду і його заступника;
4.    Надати копії суддівських посвідчень і складених присяг заступника голови суду і заступника голови суду органу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська», відповідно, Литвиненка І. Ю. та Татарчук Л. О.;
5.    Надати копії декларацій про доходи за 2016 рік голови суду та заступника голови суду органу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська», відповідно, Литвиненка І. Ю. та Татарчук Л. О.;
6.  Надати копію договору оренди займаних приміщень органом з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» за адресою перебування: м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, 57;
7.   Надати копію Закону, затвердженого Верховною Радою України, за підписом Президента України, про створення органу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська», як юридичної особи публічного права
8.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

                                       

                                                Дніпропетровський апеляційний
                                                адміністративний суд,
                                Дніпропетровська область, 49083,
                                                м. Дніпро, пр.-т Слобожанський, 29


Запит (вих. № 528/17) 
            про надання публічної інформації за Законом України
                        "Про доступ до публічної інформації"

                                                    ПРОШУ:

1.  Надати копію протоколу останніх зборів суддів органу з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд» з результатами обрання голови суду і його заступників;
2. Надати копії суддівських посвідчень і складених присяг голови суду та заступників голови суду органу з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд», відповідно, Коршуна А. О., Гімона М. М. та Суховарова А. В.;
3.    Надати копію декларації про доходи за 2016 рік голови суду та заступників голови суду органу з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд», відповідно, Коршуна А. О., Гімона М. М. та Суховарова А. В.;
4.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

                                      

   11 квітня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -