- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 22 липня 2018 р.

Як встановити конституційний лад? – Загальні збори ніхто не відміняв!

Бажання жити в правовій Державі в статусі громадянина-власника, Конституція України (в першій редакції), ініціативна група по відновленню конституційного ладу, Постанова Верховної Ради України від 17.12.1993 року «Про затвердження Положення про загальні збори громадян (власників) за місцем проживання в Україні і, вперед…

Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні
Верховна Рада України; Постанова, Положення від 
17.12.1993 № 3748-XII
·         Картка
·         Файли
·         Історія
·         Зв'язки
·         Публікації
·         Текст для друку
Документ 3748-12, поточна редакція — Прийняття від 17.12.1993

                                                                                  

                                            П О С Т А Н О В А
                                   ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

               Про затвердження Положення про загальні збори
                      громадян за місцем проживання в Україні
 

      ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 6, ст. 30 )
 

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Положення про загальні збори громадян за місцем
проживання в Україні (додається).

     2. Ввести в дію Положення  про  загальні  збори  громадян  за
місцем проживання в Україні з дня його опублікування.
 

 Голова Верховної Ради України                              І.ПЛЮЩ

 м. Київ, 17 грудня 1993 року
          N 3748-XII
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                        Постановою Верховної Ради України
                           від 17 грудня 1993 року N 3748-XII

                                           ПОЛОЖЕННЯ
         про загальні збори громадян за місцем проживання
                                                в Україні
 

     Відповідно до  Закону  України  "Про  місцеві  Ради  народних
депутатів та місцеве і  регіональне  самоврядування"  (
533-12)
загальні збори громадян за місцем  проживання  є  важливою  формою
безпосередньої участі населення у вирішенні питань, віднесених  до
відання місцевого самоврядування.
     Загальні  збори  громадян  є  складовою   частиною    системи
місцевого самоврядування (сільрад, селищ і міст).
 

                      I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Загальні збори громадян (далі - збори)  скликаються
за  місцем  проживання  громадян   (села,   селища,   мікрорайону,
житлового  комплексу,  вулиці,   кварталу,   будинку   та   іншого
територіального утворення) для  обговорення  найважливіших  питань
місцевого життя.

     Стаття  2.  У  роботі  зборів  мають   право   брати   участь
громадяни,  які  досягли  18  років  і  постійно   проживають   на
відповідній території.
     У зборах не беруть участі психічно хворі  громадяни,  визнані
судом недієздатними, особи, яких тримають   в  місцях  позбавлення
волі, а також особи, які знаходяться за  рішенням  суду  в  місцях
примусового лікування.
     У роботі зборів можуть брати  участь  депутати  Рад  народних
депутатів, представники державних  органів,  трудових  колективів,
об'єднань громадян.

     Стаття 3. Збори скликаються в міру необхідності, але не  менш
як один раз на рік і є правомочними за  наявності  на  них  більше
половини громадян,  які  проживають  на  відповідній  території  і
мають право брати участь у  зборах,  а  в  разі  скликання  зборів
(конференції) представників громадян -  не  менш  як  двох  третин
представників відповідних територіальних утворень.

     Стаття 4. При розгляді і  вирішенні  питань  збори  керуються
Конституцією (
888-09) і  законами  України,  указами  Президента
України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади,  рішеннями
відповідних Рад народних депутатів та  їх  виконавчих  органів,  а
також цим Положенням.
     У  Республіці  Крим    збори    керуються    республіканським
законодавством.

     Стаття  5.  Рішення  зборів,   прийняті   в   межах   чинного
законодавства,   є   обов'язковими    для    виконання    органами
територіальної самоорганізації громадян,  усіма  громадянами,  які
проживають на відповідній території.
 

                      II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

     Стаття 6. До компетенції зборів належить:
     1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання  місцевого
самоврядування, в межах Конституції і  законів  України,  внесення
пропозицій відповідним органам і організаціям;
     2)  обговорення  проектів  рішень  місцевих   Рад    народних
депутатів та їх органів з важливих питань місцевого життя;
     3) внесення пропозицій з питань  порядку  денного  сесій  Рад
народних депутатів та їх органів;
     4)  заслуховування  інформацій  голів  Рад,  керівників    їх
органів, звітів керівників підприємств, установ і організацій,  що
належать    до     комунальної        власності        відповідних
адміністративно-територіальних  одиниць,  в  разі  необхідності  -
порушення перед відповідною Радою народних депутатів  питання  про
притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;
     5)  інформування  населення  про  прийняті  Радами   та    їх
виконавчими  органами  рішення,  хід  їх  виконання,  про   закони
України, укази Президента України, інші акти органів  законодавчої
і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;
     6)  обрання  громадських  комітетів  і  рад   самоврядування;
затвердження їх статутів (положень), внесення змін і доповнень  до
них,  вирішення  питань  про  дострокове  припинення   повноважень
(розпуск) органів територіальної самоорганізації громадян, а також
про відставку окремих їх членів;
     7) встановлення структури,  штатів,  затвердження  витрат  на
утримання створюваних зборами органів  та  умов  оплати  праці  їх
працівників;
     8)  надання  згоди  на  включення   до    складу    місцевого
господарства об'єктів, які створені в результаті  трудової  участі
громадян або придбані на їх  добровільні  внески,  на  продаж  або
безоплатну  передачу  цих  майнових  об'єктів   іншим    суб'єктам
власності;
     9) внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну
власність  відповідних   адміністративно-територіальних    одиниць
підприємств, організацій,  їх  структурних  підрозділів  та  інших
об'єктів, що належать до державної та інших форм  власності,  якщо
вони  мають  особливо   важливе    значення    для    забезпечення
комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення даної
території, функціонування місцевого господарства;
     10) вирішення питань  щодо  об'єднання  коштів  населення,  а
також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять
до  складу  місцевого  господарства,  їх  коштів,    трудових    і
матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення,  ремонт
і утримання на пайових засадах об'єктів  соціальної  і  виробничої
інфраструктури,  благоустрій  населених  пунктів,  на  заходи   по
охороні навколишнього природного середовища; внесення  відповідних
пропозицій з цих питань місцевим Радам та їх виконавчим органам;
     11) розгляд питань про подання допомоги інвалідам,  ветеранам
війни  і  праці,  одиноким  престарілим  громадянам,  багатодітним
сім'ям  та  іншим  категоріям  громадян;   внесення    відповідних
пропозицій на розгляд місцевих Рад та їх органів;
     12) внесення пропозицій  щодо  встановлення  Радами  місцевих
податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;
     13) розгляд питань про найменування, перейменування населених
пунктів,  вулиць,  перепідпорядкування  сіл,    селищ;    внесення
відповідних пропозицій з цих питань;
     14) обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до
ліквідації наслідків аварій і стихійного  лиха,  сприянням  Радам,
державним органам  у  проведенні  робіт  по  ліквідації  наслідків
аварій; заслуховування інформацій виконавчих органів місцевих  Рад
про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан  навколишнього
природного середовища, а також про заходи, що вживаються  з  метою
його поліпшення;
     15) обговорення поведінки  осіб,  які  порушують  громадський
порядок, внесення подання до державних і громадських  органів  про
притягнення цих осіб до відповідальності;
     16) обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення
відповідної території.

     Стаття 7. Збори мають  право  звертатися  з  пропозиціями  до
відповідних Рад, державних  органів,  інших  органів  місцевого  і
регіонального самоврядування, керівників підприємств,  організацій
і  установ,  які   зобов'язані   розглянути   ці   пропозиції   та
інформувати у місячний строк  про  результати  розгляду  осіб  або
органи, за рішенням яких було скликано збори.
 

            III. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

     Стаття 8. Збори скликаються головою Ради  або  її  виконавчим
органом, громадськими комітетами і радами самоврядування.
     Збори скликаються за  пропозицією  не  менш  як  третини  від
загальної  кількості  громадян,  які  проживають  у   відповідному
територіальному  утворенні, депутатів  Ради, членів      постійної
комісії,  депутатської  групи,  трудового  колективу,   об'єднання
громадян.
     У  випадках,  коли  скликання  зборів  пов'язане  з   певними
організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференції)
представників громадян населених пунктів,  мікрорайонів,  житлових
комплексів, вулиць, кварталів, будинків  та  інших  територіальних
утворень. Норми представництва  на  них  визначаються  відповідною
Радою,  її  виконавчим  органом   або    органом    територіальної
самоорганізації громадян.
     Представники  громадян  для  участі  в  зборах  (конференції)
обираються  зборами  відповідних  територіальних   утворень    або
визначаються  органами  територіальної  самоорганізації   громадян
(громадськими  комітетами  і   радами    мікрорайонів,    житлових
комплексів,  сільськими,  селищними,   вуличними,    квартальними,
домовими комітетами).
     У   разі   коли  збори  скликаються  органами  територіальної
самоорганізації громадян, вони повідомляють про це відповідну Раду
або її виконавчий орган.
     Місцеві Ради та  їх  виконавчі  органи  сприяють  громадським
комітетам  і  радам  самоврядування  у  підготовці  та  проведенні
зборів, надають їм необхідні приміщення.

     Стаття 9. Рішення про скликання зборів доводиться  до  відома
громадян, які проживають на відповідній території,  не  пізніш  як
за 7 днів до їх проведення з  зазначенням  часу  скликання,  місця
проведення  зборів,  питань,  які  передбачається  внести  на   їх
обговорення.
     У випадках особливої  необхідності  населенню  повідомляється
про скликання зборів в день їх проведення.

     Стаття 10. Збори відкриває і  веде  голова  відповідної  Ради
або його заступник, а в  разі  коли  збори  скликано  за  рішенням
відповідного органу  територіальної  самоорганізації  громадян,  -
керівник цього органу.
     Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.
     Для ведення зборів може обиратися президія зборів.
     Збори можуть обирати також лічильну комісію.
     Порядок  денний  і  порядок  роботи  зборів    затверджується
зборами.

     Стаття 11. З розглянутих питань збори приймають рішення.
     Рішення зборів приймаються більшістю  голосів  громадян,  які
присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням.
     Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

     Стаття 12. За результатами зборів складається протокол,  який
підписується головою і секретарем зборів.
     До  протоколу  зборів  (конференції)   додаються    матеріали
реєстрації їх учасників (список громадян, які були  присутніми  на
зборах,  із  зазначенням  місця  їх   проживання     або    список
представників  громадян  відповідних  територіальних  утворень,  а
також рішення органів територіальної самоорганізації громадян  про
делегування своїх представників для участі в конференції).
 

                     IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття  13.  Рішення  зборів  проводяться  в  життя  головами
відповідних Рад, їх виконавчими органами, органами  територіальної
самоорганізації громадян.
     До  реалізації  рішень    зборів    залучаються    населення,
підприємства,  організації,  установи,    які    розташовані    на
відповідній території.
     Органи  територіальної  самоорганізації  громадян   регулярно
інформують населення про виконання рішень зборів.

     Стаття  14.  Дію  рішень  зборів,  прийнятих   з   порушенням
Конституції  ( 
888-09  )  та  законодавства  України,  може  бути
зупинено відповідною Радою народних депутатів  або  її  виконавчим
органом, місцевою державною адміністрацією  до  вирішення  питання
про їх  законність  у  судовому  порядку.  Про  це  повідомляється
відповідний орган територіальної самоорганізації громадян.

     Стаття 15. На загальних зборах в порядку,  передбаченому  цим
Положенням, з додержанням  вимог  відповідних  законодавчих  актів
України можуть також розглядатися питання:
     а) про  висування  претендентів  на  кандидата  в  Президенти
України, кандидатів у народні депутати України і депутати місцевих
Рад, на голів Рад, представників до  складу  виборчих  комісій  по
виборах Президента України, народних депутатів України і депутатів
місцевих  Рад,  з  всеукраїнського  та   місцевих    референдумів,
представників (спостерігачів)  для  здійснення  нагляду  за  ходом
виборчої кампанії та референдумів;
     б) про відкликання народних депутатів  України  та  депутатів
місцевих Рад;
     в)  про  внесення  на  розгляд  відповідних   місцевих    Рад
пропозицій про проведення місцевого референдуму;
     г) про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих
референдумів.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -