- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 1 листопада 2018 р.

ЦВК знову не підтвердила своєї легітимності – відповідь на запит

   Раніше, ми вже публікували тематично споріднені матеріали на підтвердження нелегітимності структури системи виборчих комісій. Системи, яка як будь-яка інша, гниє і смердить починаючи з "голови" - вищого органу в ієрархії відповідної структури.

   Сьогодні, увазі читачів чергова «повна» відповідь від юридичної особи приватного права (приватного підприємства) – установи з назвою «Центральна виборча комісія».
   Зміст слів пісні Сергія Шнурова, - актуальний як ніколи: «вЫборЫ, вЫборЫ - кандидатЫ пид@рЫ!!».
   Висновок: законність будь-яких виборів – прямопропорційна легітимності виборчої системи – закони здорового глузду, ніхто не відміняв.
   Що з цим робити? - Вирішувати кожному, особисто!
Далі буде...

Читайте також: Міраж ЦВК – ілюзія виборів в неконституційних ОТГ

Нелегітимна ЦВК – інструмент легітимації неконституційного устрою в Україні

Територіальні виборчі комісії – приватні підприємства неконституційної системи в Україні (документи)

«Майдан-3» має відбутись трансформацією свідомості через усвідомлення відповідальності – досліджуємо ТВК в ОТГ


Громадська  організація

  «Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля»
    
ЄДРПОУ 39470004, в ПАТ ''КРЕДОБАНК'' р/р 26007011050290, код банка 325365
Адреса для листування: 49000 м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 62, а/с 842
e-mail: svf2011@ukr.net
 
                                                                                                                                                    
                                                               Центральна виборча комісія
                                                               пл. Лесі Українки, 1, м. Київ,
                                                               Київська область, 01196


  Запит (вих. № 43/231)  
                    про надання публічної інформації за Законом України
                                    «Про доступ до публічної інформації»

  Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Відповідно до положень Статті 40. Основного закону усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Відповідно до положення частини третьої статті 1 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.
   В статті 81. Цивільного кодексу України зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. Цивільного кодексу юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Відповідно до положень статті 68. Основного закону кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
   Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
   Згідно з положеннями статті 69. народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
   З огляду на положення статті 71. Конституції вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
   Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
   Керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про Центральну виборчу комісію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», для встановлення правосуб’єктності (легітимності) виконавчого органу та підтвердження його компетенції і компетентності у виконанні покладених на нього функцій, у визначений законом строк,

                                                      Просимо:

1.  Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про утворення відповідним компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450);
2.    Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450);
3.  Надати завірену належним чином вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450);
4.  Надати завірену належним чином копію рішення (протоколу) засновників про утворення виконавчого органу з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450);
5.           Надати завірену належним чином фотокопію посвідчення державного службовця – теперішнього керівника органу з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450);
6.           Надати завірену належним чином фотокопію Присяги державного службовця, складеної теперішнім керівником органу з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450);
7.           Надати завірені належним чином відомості стосовно наявності або відсутності ідентифікаційного коду (ІНН) або будь-якого біометричного документу у теперішнього керівника органу з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450);
8.           Надати завірені належним чином відомості з декларації про доходи за попередній (2017-й) рік теперішнього керівника органу з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450);
9.           Надати завірені належним чином відомості про кількісний склад (поіменний список) та дотримання квотного принципу комісії, органу з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450), на момент запитування інформації;                                  
10.    Надати завірену належним чином копію договору про оренду займаного приміщення органом з назвою «Центральна виборча комісія» (код ЄДРПОУ: 21661450) за місцем фактичного місцезнаходження, за адресою: місто Київ, пл. Лесі Українки, 1;
11.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси (e-mail: svf2011@ukr.net).
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
           

         22 жовтня 2018 року

З повагою, Громадяни України,

Віце-президент
ГО «Вільна Доля»:                                                    Любов Ферліковська
 

Представники ГО «Вільна Доля»:

                                                                            Сергій Філіпенко                                                              


                                                                                    Владислав Акулов
Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -