- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 12 грудня 2019 р.

В Дніпрі, суддя Кухтін викликав на присутніх в залі спецназ і поліцію

   В Дніпрі вже стало традицією, коли суддя свідомо зриває судове засідання, а потім у всіх негараздах звинувачує нівчому невинних громадян.

   Саме так відбулося і сьогодні (12 грудня 2019 року) в установі з назвою Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська, де суддя Кухтін Геннадій Олексійович порушивши процедуру розгляду цивільної справи втік із зали судового засідання, та викликав спецназ і поліцію. А поліція, в свою чергу, викликала слідчо-оперативну групу.

Читайте також: Індустріальний райсуд Дніпра – приватне підприємство (документи)


Захоплення влади та комунальної власності самозванцями – відповідь суду на запит


   Більше деталей у відео. А відповіді на питання «чому суддя себе так повів?» - у запиті на публічну інформацію.


Індустріальний районний суд
міста Дніпропетровська
пр-т Слобожанський, 84,
м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49074

          Брехня залишатиметься
                        істиною доти, -
                               допоки її не викрили.

Запит (вих. № ЗПІ/011/19)
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Відповідно до положень Статті 40. Основного закону усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Згідно до положень статті 6. Конституції державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
   Відповідно до частини першої статті 125. Конституції України та частини першої і другої статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється. реорганізовується і ліквідовується законом.
   Проект закону про створення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
   Частиною восьмою статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд є юридичною особою (публічного права), якщо інше не визначено законом.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦК України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Згідно до статті 127. Конституції України правосуддя здійснюють судді.
   Керуючись положеннями статті 128. Основного закону призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Відповідно до положень статті 20. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» адміністративними посадами в суді є посади голови суду та заступника (заступників) голови суду.
   Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду.
   Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.
   Обрання судді на адміністративну посаду без додержання вимог закону не допускається.
   Згідно з положеннями статті 51. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує Президент України.  
   Відповідно до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних, затверджене Рішенням Ради суддів України від 25.04.2014 № 23, Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Конституцією та Законом  України «Про судоустрій і статус суддів».
   Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду підписує Президент України. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України.
   Посвідчення дійсні протягом зазначеного у них строку.   У відповідності до частини шостої статті 56. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя повинен додержуватися присяги. 
   З огляду на положення статті 57., вищезазначеного закону, особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді.
   Керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», для подальшого використання інформації на свій власний розсуд, у визначений законом строк,

Просимо (відповідно до компетенції):

1.          Надати завірену належним чином копію ухваленого Верховною Радою України за підписом Президента України та Голови Верховної Ради України (згідно положень статті 94 та пункту 29 частини першої статті 106 Конституції України), скріпленого Великою Державною Печаткою України (згідно з Указом Президента України від 19.12.1996 року № 1230/96) Закону України про утворення державного органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська»;
2.           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію утвореного Законом (!) державного органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська»;
3.           Надати завірені належним чином відомості (витяг) з Єдиного державного реєстру про реєстрацію державного органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська»;
4.           Надати завірені належним чином відомості (витяг) з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів Міністерства юстиції України про реєстрацію як нормативно-правового акту Закону України про утворення державного органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська»;
5.  Надати завірену належним чином копію протоколу останніх зборів суддів органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» з результатами обрання голови суду і його заступника (заступників);
6.    Надати завірені належним чином копію суддівського посвідчення і копію складеної присяги судді, теперішнього заступника (заступників) голови суду, органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська»;
7.    Надати завірені належним чином копію суддівського посвідчення і копію складеної присяги судді, теперішнього голови суду, органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська»;
8.     Надати завірені належним чином відомості (список) щодо суддів, та їх помічників, органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська», які на момент запитування відповідної інформації мають повноваження здійснювати правосуддя;
9.     Надати завірені належним чином відомості щодо указів та постанов про призначення/переведення суддів на відповідну посаду до органу з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська»;
10.  Надати копію договору оренди займаних приміщень установою з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» за адресою фактичного перебування/розташування: м. Дніпро, пр.-т Слобожанський, 84;
11.   Надати завірені належним чином відомості стосовно реєстрації в реєстрі ВАR-гільдії установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська»;
12.  Надати завірені належним чином достовірні відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу була замовлена печатка установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374), відтиск якої не містить державного символу у вигляді Державного Герба України, встановленого статтею 20. Конституції України;
13.  Надати завірені належним чином достовірні відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу була виготовлена печатка установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374), відтиск якої не містить державного символу у вигляді Державного Герба України, встановленого статтею 20. Конституції України;
14. Надати завірену належним чином фотокопію посвідчення судді, яким підтверджуються повноваження судді, установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374) Кухтіна Геннадія Олексійовича;
15. Надати завірену належним чином фотокопію Присяги судді, складеної Українському народові суддею Кухтіним Геннадієм Олексійовичем;
16.  Надати завірені належним чином відомості стосовно наявності або відсутності (просто - «Є», чи «НЕМА») ідентифікаційного коду (ІНН), або біометричних документів (внутрішнього/закордонного паспорта, ID-картки) у судді Кухтіна Геннадія Олексійовича;
17.    Надати завірені належним чином достовірні відомості щодо реєстрації і надання акредитації ВАR-гільдією та делегування відповідних повноважень судді Кухтіну Геннадію Олексійовичу;
18.   Надати завірену належним чином фотокопію (засвідчену гербовою печаткою компетентного органу, із зображенням Державного Герба України, встановленого статтею 20. Конституції України) Подання Вищої ради юстиції/правосуддя до Президента України про призначення вперше на посаду судді Кухтіна Геннадія Олексійовича;
19.  Надати завірені належним чином копії (засвідчені гербовою печаткою компетентного органу, із зображенням Державного Герба України, встановленого статтею 20. Конституції України)  Указу Президента України від 20 березня 1996 року № 202/96 «Про призначення суддів», яким вперше Кухтіна Геннадія Олексійовича було призначено на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська строком на п'ять років у місцевих загальних судах, Указу Президента України від 30 вересня 1999 року № 1248/99 «Про переведення суддів та призначення голів деяких судів», яким суддю Жовтневого   районного   суду міста Дніпропетровська КУХТІНА Геннадія Олексійовича  переведено на роботу на посаді судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська та призначино його головою цього суду, а також Указу Президента України від 04 липня 2001 року № 482/2001 «Про призначення голів, заступників голів судів, звільнення голови та заступника голови судів, переведення суддів», яким суддю КУХТІНА Геннадія Олексійовича призначено головою Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
20.   Надати завірену належним чином копію Постанови Верховної Ради України від 17 травня 2001 року № 2423-ІІI «Про обрання судді», якою Кухтіна Геннадія Олексійовича, було обрано на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська, безстроково;
21.  Надати завірені належним чином відомості, про наявність повноважень (правосуб’єктності - правоздатності, дієздатності, деліктоздатності) щодо здійснення правосуддя, на момент запитування відповідної інформації, у судді установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374) Кухтіна Геннадія Олексійовича;
22.   Надати завірені належним чином Сертифікат та відомості з передостанніми і останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останнього кваліфікаційного іспиту суддею установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374) Кухтіним Геннадієм Олексійовичем;
23.   Надати завірені належним чином відомості заповненої Декларації про доходи (за попередній рік) суддею установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374) Кухтіним Геннадієм Олексійовичем;
24.   Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) які коли-небудь застосовувалися по відношенню до судді установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374) Кухтіна Геннадія Олексійовича;
25.   Надати завірені належним чином відомості стосовно інвентарного номеру суддівської мантії і нагрудного знаку судді установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374) Кухтіна Геннадія Олексійовича;
26.  Надати завірену належним чином копію (з підписами підписантів/сторін) трудового договору/контракту з основного місця роботи, підписаного суддєю установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891397) Кухтіним Геннадієм Олексійовичем;
27.  Надати завірений належним чином витяг з трудової книжки щодо підтвердження постійного місця роботи судді установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891397) Кухтіна Геннадія Олексійовича;
28.  Надати завірений належним чином витяг з відомостей про отримання заробітної плати (з 01 січня 2019 року) суддею установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891397) Кухтіним Геннадієм Олексійовичем;
29.  Надати завірену належним чином копію (за підписами підписантів/сторін) довіреності від керівника юридичної особи - установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374), видану на представництво зазначеної установи Кухтіну Геннадію Олексійовичу;
30.  Надати засвідчені належним чином відомості про види заохочення, виплату грошових премій, відзнак державними нагородами, спеціальними званнями відносно судді установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374) Кухтіна Геннадія Олексійовича;
31.  Надати завірені належним чином відомості відносно відпусток та лікарняних в яких перебував(ла) судя установи з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» (код ЄДРПОУ: 02891374) Кухтін Геннадій Олексійович в період часу з 01.01.2019 року на момент запитування даної інформації;
32.   Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу представника: індекс: 49055, місто Дніпро та в електронному вигляді на електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).
   У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації. 
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

   12 грудня 2019 року

Наша концепція: Сьогодні кожен українець має стати адвокатом для себе, і слідчим, прокурором та суддею для системи! - ГО «Багнет Нації»


2 коментарі:

  1. Здравствуйте! Хочу присоединиться к гражданскому объединению "Багнет націі" в г. Харькове.

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Здравия Воисвет! Я с Харькова. Также хотел бы присоединиться. Очень ценную работу делает "Багнет нації". Мы могли бы объединиться, и в нас заниматься.

      Видалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -