- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 2 вересня 2020 р.

Що, жебракуєте? А в Дніпрі, тим часом, витрачають мільйони на утримання утворених, непрацюючих судів

 

   Раніше, ми, вже інформували читачів нашого ресурсу стосовно змісту указу президента України (фактично – президента Української РСР) порошенка від 29 грудня 2017 року № 449/2017 «Про ліквідацію і утворення місцевих загальних судів», яким було ліквідовано цілу низку судів по всій Україні і, зокрема, всі вісім районних судів у місті Дніпрі. Натомість, цим же указом, були утворені п’ять окружних судів міста Дніпра.

Читайте також: Ліквідований суд призначає штраф за карантин? Запитайте: хто, і на підставі чого?

 

   Слід зауважити, що новоутворені установи зареєстровані вже більш ніж два роки тому, але судочинства й досі не здійснюють.

   Ми звернулися з відповідним запитом до приватної юридичної особи з назвою «Територіальне управління державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області» з вимогою надати нам інформацію щодо фінансування утворених і «законсервованих» установ. Виявилось, що бездіяльність, також, доволі прибуткова справа.

 

Вих. №: ЗПІ/015/20                                              Дата: 28 серпня 2020 року                                        

ТУ ДСА УКРАЇНИ В

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

код ЄДРПОУ: 26239738; КВЕД 84.11

пр. Дмитра Яворницького, № 57, к. 301

Дніпропетровська область, 49000

 

Держава, органи державної влади та органи місцевого

 самоврядування не є суб'єктами господарювання

              (частина перша статті 8 Господарського кодексу України)

 

        Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження

\чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження

чи наказу настає юридична відповідальність.

                                                        (Стаття 60. Конституції України)

 

З А П И Т

про надання публічної інформації за Законом України

«Про доступ до публічної інформації»

 

      Відповідно до положень Статті 40. Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

   Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

   Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 449/2017 «Про ліквідацію і утворення місцевих загальних судів» утворено:

   Перший окружний суд міста Дніпра - в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра та Дніпровському районі Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

   Другий окружний суд міста Дніпра - в Індустріальному та Самарському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

   Третій окружний суд міста Дніпра - у Соборному районі міста Дніпра та Солонянському районі Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Дніпрі та селищі міського типу Солоному Дніпропетровської області;

   Четвертий окружний суд міста Дніпра - у Центральному та Шевченківському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

   П'ятий окружний суд міста Дніпра - у Новокодацькому та Чечелівському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі.

   Даний Указ набрав чинності з дня його опублікування.

   Згідно положень підпункту 6 пункту 16-1 Розділу ХV «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Конституції України до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені ЗАКОНОМ.

   Крім того, Розділом VIII «ПРАВОСУДДЯ» чинної Конституції України (Основного закону – закону прямої дії) встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 КУ). Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується ЗАКОНОМ, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя (ст. 125 КУ). Правосуддя здійснюють судді (ст. 127 КУ). Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом (ст. 128 КУ). Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;  розумні строки розгляду справи судом (ст. 129 КУ). Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (ст. 129-1 КУ).

   Засадничими принципами статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»), - є довіра до суду встановленого законом.

   Частиною третьою статті 16 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

   Положеннями статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд утворюється і ліквідовується ЗАКОНОМ. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів. Кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів. Суд є юридичною особою, якщо інше не визначено законом.

   Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» «кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом».

   Зважаючи на міжнародні норми права хотілося б зауважити, що відповідно до Загальної декларації прав людини (яка була Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року) всі люди є  рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації (ст. 7). Крім того, кожна людина має гарантоване Конституцією і законом право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом (ст. 8).

   Відповідно до положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом…».

   Згідно до положень визначених підпунктом (b) пункту 3 статті 2 Міжнародного пакту про громадські і політичні права «кожна   держава,   яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується забезпечити, щоб право  на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту».

   Відповідно до положень частини першої статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», для зменшення  числа  заяв  до  Європейського суду з прав людини проти України, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) як джерело права.

   З огляду на офіційні відомості розміщені на сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРПОУ) (https://usr.minjust.gov.ua/content/home) установи/юридичні особи з назвами «Перший окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42277231, дата реєстрації 04.07.2018, «Другий окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42273745, дата реєстрації 03.07.2018, «Третій окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42268604, дата реєстрації 27.06.2018, «Четвертий окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42269058, дата реєстрації 27.06.2018, «П’ятий окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42268955, дата реєстрації 27.06.2018, зареєстровані як суб’єкти господарювання з кодом економічної діяльності КВЕД 84.23.

   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),

  

В И М А Г А Є М О:

 

1.           Надати завірені належним чином достовірні відомості стосовно розміру витрат, які були виділені з Державного бюджету України або з місцевих бюджетів відповідних територіальних громад на утримання/фінансування юридичної особи - суб’єкта господарювання з назвою «Перший окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42277231, з дати державної реєстрації, на дату реєстрації даного запиту;

2.       Надати завірені належним чином достовірні відомості стосовно розміру витрат, які були виділені з Державного бюджету України або з місцевих бюджетів відповідних територіальних громад на утримання/фінансування юридичної особи - суб’єкта господарювання з назвою «Другий окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42273745, з дати державної реєстрації, на дату реєстрації даного запиту;

3.           Надати завірені належним чином достовірні відомості стосовно розміру витрат, які були виділені з Державного бюджету України або з місцевих бюджетів відповідних територіальних громад на утримання/фінансування юридичної особи - суб’єкта господарювання з назвою «Третій окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42268604, з дати державної реєстрації, на дату реєстрації даного запиту;

4.           Надати завірені належним чином достовірні відомості стосовно розміру витрат, які були виділені з Державного бюджету України або з місцевих бюджетів відповідних територіальних громад на утримання/фінансування юридичної особи - суб’єкта господарювання з назвою «Четвертий окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42269058, з дати державної реєстрації, на дату реєстрації даного запиту;

5.      Надати завірені належним чином достовірні відомості стосовно розміру витрат, які були виділені з Державного бюджету України або з місцевих бюджетів відповідних територіальних громад на утримання/фінансування юридичної особи - суб’єкта господарювання з назвою «Пятий окружний суд міста Дніпра» код ЄДРПОУ: 42268955, з дати державної реєстрації, на дату реєстрації даного запиту;

6.        Надати фотокопію з оригіналу договору оренди, укладеного з відповідною територіальною громадою району у місті Дніпрі (або утвореним нею представницьким органом – радою) щодо займаних приміщень установою/юридичною особою з назвою «Перший окружний суд міста Дніпра» за адресою фактичного перебування/розташування: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 9;

7.        Надати фотокопію з оригіналу договору оренди, укладеного з відповідною територіальною громадою району у місті Дніпрі (або утвореним нею представницьким органом – радою) щодо займаних приміщень установою/юридичною особою з назвою «Другий окружний суд міста Дніпра»  за адресою фактичного перебування/розташування: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84;

8.     Надати фотокопію з оригіналу договору оренди, укладеного з відповідною територіальною громадою району у місті Дніпрі (або утвореним нею представницьким органом – радою) щодо займаних приміщень установою/юридичною особою з назвою «Третій окружний суд міста Дніпра» за адресою фактичного перебування/розташування: м. Дніпро, вул. Паторжинського, 18-А;

9.     Надати фотокопію з оригіналу договору оренди, укладеного з відповідною територіальною громадою району у місті Дніпрі (або утвореним нею представницьким органом – радою) щодо займаних приміщень установою/юридичною особою з назвою «Четвертий окружний суд міста Дніпра» за адресою фактичного перебування/розташування: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57;

10.  Надати фотокопію з оригіналу договору оренди, укладеного з відповідною територіальною громадою району у місті Дніпрі (або утвореним нею представницьким органом – радою) щодо займаних приміщень установою/юридичною особою з назвою «Пятий окружний суд міста Дніпра» за адресою фактичного перебування/розташування: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 77-Б;

11.   Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на мою домашню адресу: 49055, місто Дніпро, і в електронному вигляді на мою вищезазначену електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).

   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації

.  

   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

 

Голова правління ГО ОПГ

«Багнет Нації»:                                                                      Владислав Акулов

     

Уповноважений представник

ГО ОПГ «Багнет Нації»:                                                             Сергій Філіпенко

 

Заступник голови зі зв’язків з

громадськістю та ЗМІ

ГО ОПГ «Багнет Нації»:                                                                Сергій Сипало

 

P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.                  

                                                        (стаття 109 Кримінального кодексу України)

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. 

                                                                      (стаття 111 Кримінального кодексу України)

  

Читайте також: Кодекси: дещо з нормативної макулатури – архівні сканкопії

Бюджетний і Податковий кодекси: мені не все рівно кому, за що і скільки платити

Як введенні в дію кодекси України – відповідь ВРУ

Отримали від ЦДАВО архівні копії кодексів – документи

Читайте також: Інформаційна бомба або початок кінця: Увага!!! Всі міські, сільські, районні і обласні ради зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності – унікальні документи на сайті "Багнет Нації"

Інформаційна бомба або початок кінця: законодавства, яке регулює утворення органів влади і місцевого самоврядування, не існує – відповідь ВРУ

Читайте також: Як сприймати відсутність Великої Державної Печатки України на документах особливої державної ваги? - (оновлюється)

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо кожному, за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!

        Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів

                      Документ 449/2017чинний, поточна редакція

                                     — Прийняття від 29.12.2017

 


Указ 
Президента України

Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів

Відповідно до підпункту 6 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, статті 19частини першої статті 21пункту 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" постановляю:

1. Ліквідувати:

1) Сімферопольський районний суд Автономної Республіки Крим;

2) Залізничний районний суд міста Сімферополя;

3) Київський районний суд міста Сімферополя;

4) Центральний районний суд міста Сімферополя;

5) Апостолівський районний суд Дніпропетровської області;

6) Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області;

7) Криворізький районний суд Дніпропетровської області;

8) Солонянський районний суд Дніпропетровської області;

9) Софіївський районний суд Дніпропетровської області;

10) Широківський районний суд Дніпропетровської області;

11) Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська;

12) Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська;

13) Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська;

14) Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська;

15) Кіровський районний суд міста Дніпропетровська;

16) Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська;

17) Ленінський районний суд міста Дніпропетровська;

18) Самарський районний суд міста Дніпропетровська;

19) Баглійський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

20) Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

21) Заводський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

22) Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

23) Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

24) Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

25) Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

26) Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

27) Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

28) Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

29) Першотравневий районний суд Донецької області;

30) Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області;

31) Калінінський районний суд міста Горлівки Донецької області;

32) Микитівський районний суд міста Горлівки Донецької області;

33) Центрально-Міський районний суд міста Горлівки Донецької області;

34) Будьоннівський районний суд міста Донецька;

35) Ворошиловський районний суд міста Донецька;

36) Калінінський районний суд міста Донецька;

37) Київський районний суд міста Донецька;

38) Кіровський районний суд міста Донецька;

39) Куйбишевський районний суд міста Донецька;

40) Ленінський районний суд міста Донецька;

41) Петровський районний суд міста Донецька;

42) Пролетарський районний суд міста Донецька;

43) Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області;

44) Іллічівський районний суд міста Маріуполя Донецької області;

45) Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області;

46) Приморський районний суд міста Маріуполя Донецької області;

47) Гірницький районний суд міста Макіївки Донецької області;

48) Кіровський районний суд міста Макіївки Донецької області;

49) Совєтський районний суд міста Макіївки Донецької області;

50) Центрально-Міський районний суд міста Макіївки Донецької області;

51) Червоногвардійський районний суд міста Макіївки Донецької області;

52) Богунський районний суд міста Житомира;

53) Корольовський районний суд міста Житомира;

54) Запорізький районний суд Запорізької області;

55) Жовтневий районний суд міста Запоріжжя;

56) Заводський районний суд міста Запоріжжя;

57) Комунарський районний суд міста Запоріжжя;

58) Ленінський районний суд міста Запоріжжя;

59) Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя;

60) Шевченківський районний суд міста Запоріжжя;

61) Хортицький районний суд міста Запоріжжя;

62) Кіровський районний суд міста Кіровограда;

63) Ленінський районний суд міста Кіровограда;

64) Слов'яносербський районний суд Луганської області;

65) Артемівський районний суд міста Луганська;

66) Жовтневий районний суд міста Луганська;

67) Кам'янобрідський районний суд міста Луганська;

68) Ленінський районний суд міста Луганська;

69) Галицький районний суд міста Львова;

70) Залізничний районний суд міста Львова;

71) Личаківський районний суд міста Львова;

72) Сихівський районний суд міста Львова;

73) Франківський районний суд міста Львова;

74) Шевченківський районний суд міста Львова;

75) Жовтневий районний суд Миколаївської області;

76) Новоодеський районний суд Миколаївської області;

77) Заводський районний суд міста Миколаєва;

78) Корабельний районний суд міста Миколаєва;

79) Ленінський районний суд міста Миколаєва;

80) Центральний районний суд міста Миколаєва;

81) Київський районний суд міста Одеси;

82) Малиновський районний суд міста Одеси;

83) Приморський районний суд міста Одеси;

84) Суворовський районний суд міста Одеси;

85) Кременчуцький районний суд Полтавської області;

86) Київський районний суд міста Полтави;

87) Ленінський районний суд міста Полтави;

88) Октябрський районний суд міста Полтави;

89) Автозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області;

90) Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області;

91) Зарічний районний суд міста Сум;

92) Ковпаківський районний суд міста Сум;

93) Дзержинський районний суд міста Харкова;

94) Жовтневий районний суд міста Харкова;

95) Київський районний суд міста Харкова;

96) Комінтернівський районний суд міста Харкова;

97) Ленінський районний суд міста Харкова;

98) Московський районний суд міста Харкова;

99) Орджонікідзевський районний суд міста Харкова;

100) Фрунзенський районний суд міста Харкова;

101) Червонозаводський районний суд міста Харкова;

102) Деснянський районний суд міста Чернігова;

103) Новозаводський районний суд міста Чернігова;

104) Голосіївський районний суд міста Києва;

105) Дарницький районний суд міста Києва;

106) Деснянський районний суд міста Києва;

107) Дніпровський районний суд міста Києва;

108) Оболонський районний суд міста Києва;

109) Печерський районний суд міста Києва;

110) Подільський районний суд міста Києва;

111) Святошинський районний суд міста Києва;

112) Солом'янський районний суд міста Києва;

113) Шевченківський районний суд міста Києва;

114) Балаклавський районний суд міста Севастополя;

115) Гагарінський районний суд міста Севастополя;

116) Ленінський районний суд міста Севастополя;

117) Нахімовський районний суд міста Севастополя.

2. Утворити:

1) Сімферопольський окружний суд - у місті Сімферополі та Сімферопольському районі Автономної Республіки Крим із місцезнаходженням у місті Сімферополі;

2) Перший окружний суд міста Дніпра - в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра та Дніпровському районі Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

3) Другий окружний суд міста Дніпра - в Індустріальному та Самарському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

4) Третій окружний суд міста Дніпра - у Соборному районі міста Дніпра та Солонянському районі Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Дніпрі та селищі міського типу Солоному Дніпропетровської області;

5) Четвертий окружний суд міста Дніпра - у Центральному та Шевченківському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

6) П'ятий окружний суд міста Дніпра - у Новокодацькому та Чечелівському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

7) Окружний суд міста Кам'янського - у місті Кам'янському Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Кам'янському Дніпропетровської області;

8) Перший окружний суд міста Кривого Рогу - у Покровському та Тернівському районах міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Кривому Розі Дніпропетровської області;

9) Другий окружний суд міста Кривого Рогу - у Саксаганському та Центрально-Міському районах міста Кривого Рогу, Криворізькому районі Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Кривому Розі Дніпропетровської області;

10) Третій окружний суд міста Кривого Рогу - у Довгинцівському районі міста Кривого Рогу, Апостолівському та Софіївському районах Дніпропетровської області із місцезнаходженням у містах Кривому Розі та Апостоловому, селищі міського типу Софіївці Дніпропетровської області;

11) Четвертий окружний суд міста Кривого Рогу - в Інгулецькому та Металургійному районах міста Кривого Рогу, Широківському районі Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Кривому Розі та селищі міського типу Широкому Дніпропетровської області;

12) Перший окружний суд міста Донецька - у Ворошиловському, Київському та Куйбишевському районах міста Донецька із місцезнаходженням у місті Донецьку;

13) Другий окружний суд міста Донецька - у Будьоннівському, Калінінському та Пролетарському районах міста Донецька із місцезнаходженням у місті Донецьку;

14) Третій окружний суд міста Донецька - у Кіровському, Ленінському та Петровському районах міста Донецька із місцезнаходженням у місті Донецьку;

15) Перший окружний суд міста Маріуполя - у Кальміуському та Лівобережному районах міста Маріуполя Донецької області із місцезнаходженням у місті Маріуполі Донецької області;

16) Другий окружний суд міста Маріуполя - у Центральному та Приморському районах міста Маріуполя, Мангушському районі Донецької області із місцезнаходженням у місті Маріуполі та селищі міського типу Мангуші Донецької області;

17) Макіївський окружний суд - у містах Макіївці та Ясинуватій, Ясинуватському районі Донецької області із місцезнаходженням у містах Макіївці та Ясинуватій Донецької області;

18) Окружний суд міста Горлівки - у місті Горлівці Донецької області із місцезнаходженням у місті Горлівці Донецької області;

19) Окружний суд міста Житомира - у місті Житомирі із місцезнаходженням у місті Житомирі;

20) Перший окружний суд міста Запоріжжя - у Заводському та Шевченківському районах міста Запоріжжя із місцезнаходженням у місті Запоріжжі;

21) Другий окружний суд міста Запоріжжя - у Комунарському та Олександрівському районах міста Запоріжжя із місцезнаходженням у місті Запоріжжі;

22) Третій окружний суд міста Запоріжжя - у Вознесенівському та Дніпровському районах міста Запоріжжя із місцезнаходженням у місті Запоріжжі;

23) Четвертий окружний суд міста Запоріжжя - у Хортицькому районі міста Запоріжжя та Запорізькому районі Запорізької області із місцезнаходженням у місті Запоріжжі;

24) Окружний суд міста Кропивницького - у місті Кропивницькому із місцезнаходженням у місті Кропивницькому;

25) Луганський окружний суд - у місті Луганську та Слов'яносербському районі Луганської області із місцезнаходженням у місті Луганську та селищі міського типу Слов'яносербську Луганської області;

26) Перший окружний суд міста Львова - у Личаківському та Шевченківському районах міста Львова із місцезнаходженням у місті Львові;

27) Другий окружний суд міста Львова - у Галицькому та Сихівському районах міста Львова із місцезнаходженням у місті Львові;

28) Третій окружний суд міста Львова - у Залізничному та Франківському районах міста Львова із місцезнаходженням у місті Львові;

29) Перший окружний суд міста Миколаєва - у Заводському та Центральному районах міста Миколаєва, Новоодеському районі Миколаївської області із місцезнаходженням у містах Миколаєві та Новій Одесі Миколаївської області;

30) Другий окружний суд міста Миколаєва - в Інгульському та Корабельному районах міста Миколаєва, Вітовському районі Миколаївської області із місцезнаходженням у місті Миколаєві;

31) Перший окружний суд міста Одеси - у Суворовському районі міста Одеси із місцезнаходженням у місті Одесі;

32) Другий окружний суд міста Одеси - у Приморському районі міста Одеси із місцезнаходженням у місті Одесі;

33) Третій окружний суд міста Одеси - у Київському районі міста Одеси із місцезнаходженням у місті Одесі;

34) Четвертий окружний суд міста Одеси - у Малиновському районі міста Одеси із місцезнаходженням у місті Одесі;

35) Кременчуцький окружний суд - у місті Кременчуці та Кременчуцькому районі Полтавської області із місцезнаходженням у місті Кременчуці Полтавської області;

36) Окружний суд міста Полтави - у місті Полтаві із місцезнаходженням у місті Полтаві;

37) Окружний суд міста Сум - у місті Сумах із місцезнаходженням у місті Сумах;

38) Перший окружний суд міста Харкова - у Київському та Шевченківському районах міста Харкова із місцезнаходженням у місті Харкові;

39) Другий окружний суд міста Харкова - у Московському районі міста Харкова із місцезнаходженням у місті Харкові;

40) Третій окружний суд міста Харкова - в Індустріальному та Немишлянському районах міста Харкова із місцезнаходженням у місті Харкові;

41) Четвертий окружний суд міста Харкова - в Основ'янському та Слобідському районах міста Харкова із місцезнаходженням у місті Харкові;

42) П'ятий окружний суд міста Харкова - у Новобаварському та Холодногірському районах міста Харкова із місцезнаходженням у місті Харкові;

43) Окружний суд міста Чернігова - у місті Чернігові із місцезнаходженням у місті Чернігові;

44) Перший окружний суд міста Києва - у Деснянському та Дніпровському районах міста Києва із місцезнаходженням у місті Києві;

45) Другий окружний суд міста Києва - у Дарницькому районі міста Києва із місцезнаходженням у місті Києві;

46) Третій окружний суд міста Києва - у Голосіївському та Печерському районах міста Києва із місцезнаходженням у місті Києві;

47) Четвертий окружний суд міста Києва - у Святошинському та Солом'янському районах міста Києва із місцезнаходженням у місті Києві;

48) П'ятий окружний суд міста Києва - у Шевченківському районі міста Києва із місцезнаходженням у місті Києві;

49) Шостий окружний суд міста Києва - в Оболонському та Подільському районах міста Києва із місцезнаходженням у місті Києві;

50) Окружний суд міста Севастополя - у місті Севастополі із місцезнаходженням у місті Севастополі.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
29 грудня 2017 року 
№ 449/2017

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449/2017

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -