- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

вівторок, 2 червня 2020 р.

Нормами права по фейковому карантину

Передмова автора Андрія Карповича: ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, РОЗДРУКОВУЄТЕ ДАНУ ПУБЛІКАЦІЮ, ДОДАТОК - ВІДПОВІДЬ ДО НЕЇ, БЕРЕТЕ ТОНЕНЬКУ КНИЖЕЧКУ З НАЗВОЮ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ І ПІДКРЕСЛЮЄТЕ СТ.СТ. 6, 8, 9, 21, 22, 60, 117 - ТА ЯК ТІЛЬКИ ВАМ ПОЧНУТЬ ВТЮХУВАТЬ ПРО ЯКІСЬ МАСКИ, ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ - ЗАЧИТУЄТЕ ТЕКСТ І МАХАЄТЕ РУЧКОЮ ПРАЦІВНИКАМ ПОЛІЦІЇ І ІНШИМ ОСОБАМ.

Положеннями ст.117 Конституції України (254к/96-ВР), ч.1, ст.49, ч.4, ст.52 Закону України "Про Кабінет міністрів України" закріплено, що постанови і розпорядження є нормативно правовими актами Кабінету Міністрів України які підлягають реєстрації та включенню до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.
Указом Президента України № 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” від 27 червня 1996 року, постановою Кабінету Міністрів України № 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним” від 23 квітня 2001 року — на Міністерство юстиції України покладено ведення, розроблення організаційних заходів та впровадження методологічних принципів, створення фонду нормативних актів та підтримання їх у контрольному стані, надання інформації про них та включення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
На виконання та відповідно до Указу Президента України № 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” від 27 червня 1996 року,постанови Кабінету Міністрів України № 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним” від 23 квітня 2001 року та інших нормативно-правових актів, Міністерством юстиції України розроблено Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації (затверджено наказом Міністерства юстиції України 12.04.2005 № 34/5 ,у редакції наказу Міністерства юстиції України 15.05.2013 № 883/5) – яким визначено процедуру підготовки та подання до Міністерства юстиції України нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, та єдиний механізм їх розгляду та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України (далі по тесту Порядок № 883/5).
Положеннями ст.ст.1.3,3.1,3.2 Порядку № 883/5 закріплено, що:
Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї (далі - Конвенція), міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;
Державній реєстрації в Міністерстві юстиції України підлягають нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.
Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами обмеження доступу до документа («Для службового користування», «Таємно», «Цілком таємно», «Особливої важливості»), а також прийняті в порядку експерименту, якщо в них є одна або більше норм (правил поведінки), що зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України,Конвенцією, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації.
Положеннями ст.ст.4.6,4.6.1 Порядку № 883/5 закріплено ,що в разі якщо нормативно-правовий акт відповідає Конституції, законодавству України, Конвенції, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правилам нормопроектувальної техніки та правопису , приймається рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акту наказом Міністерства юстиції України який може бути оформлений окремо щодо кожного зареєстрованого нормативно-правового акта або включати список нормативно-правових актів, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію , а до наказу додається висновок про державну реєстрацію нормативно-правового акта (додаток 2), який підписується виконавцем та начальником відповідного відділу (згідно з розподілом обов’язків в Управлінні), редактором, погоджується начальником Управління і затверджується директором Департаменту.
Положеннями ст.ст.5.1,5.4 Порядку № 883/5 закріплено ,що після підписання Міністром юстиції України наказу про державну реєстрацію нормативно-правового акта Управління заносить його до Державного реєстру нормативно-правових актів (далі - Державний реєстр) (додаток 2 до Положення) , а нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
Положеннями абзаців 1,3, ст. 5.6 Порядку № 883/5 закріплено ,що суб'єкти нормотворення направляють нормативно-правові акти для виконання лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування,а посилання на дату і номер державної реєстрації зареєстрованого нормативно-правового акта є обов'язковим.
Публікація нормативно-правових актів Кабінету міністрів України здійснюється в офіційних друкованих виданнях якими є "Офіційний вісник України" та газета "Урядовий кур'єр", а акти Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях , що закріплено положеннями Указу Президента України N 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 року.
Детальний аналіз вищевикладеного беззаперечно ,юридично обґрунтовано свідчить ,що в будь-якому випадку всі без виключення нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, а саме:
1. Постанова Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року;
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 215 від 16.03.2020 року;
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020 року;
4. Постанова Кабінету Міністрів України № 241 від 29.03.2020 року;
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 242 від 20.03.2020 року;
6. Постанова Кабінету Міністрів України № 255 від 02.04.2020 року;
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 262 від 08.04.2020 року;
8. Постанова Кабінету Міністрів України № 284 від 15.04.2020 року;
9. Постанова Кабінету Міністрів України № 291 від 22.04.2020 року;
10.Постанова Кабінету Міністрів України № 313 від 29.04.2020 року;
11.Постанова Кабінету Міністрів України № 332 від 04.05.2020 року;
12.Розпорядження Кабінету міністрів України № 338-р від 25 березня 2020 року;
підлягають обов'язковій державній реєстрації,внесенню в Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів шляхом проведення правової експертизи в порядку визначеному Міністерством юстиції України , та публікації виключно після здійснення державної реєстрації при цьому в офіційних друкованих ЗМІ має бути обов'язково вказаний ідентифікаційний номер реєстрації вищевказаних нормативно-правових актів.
З метою з'ясування законності і відповідності вищевказаних нормативно-правових актів до Конституції і Законів України, було подано запит до Міністерства юстиції України з вимогою надати копії наказів про реєстрації, супровідних документів тощо та вказати дати публікацій вищевказаних постанов.
З відповіді (копії в додатках)яка надійшла з Міністерства юстиції України вбачається наступне.
По перше Міністерство юстиції України посилаючись у відповіді на Указ Президента України № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 3 жовтня 1992 року,постанову Кабінету Міністрів України № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 28 грудня 1992 року та положення підпунктів 8,16,17, п.4 Положення про Міністерство юстиції України повідомило- зазначеними актами законодавства не передбачено здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України , що не відповідає дійсності з огляду на зміст ст. ст.117 Конституції України (254к/96-ВР), ч.1,ст.49,ч.4,ст.52 Закону України "Про Кабінет міністрів України", Указу Президента України № 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” від 27 червня 1996 року,постанови Кабінету Міністрів України № 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним” від 23 квітня 2001 року і жодного наказу про здійснення державної реєстрації:
1. Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року;
2. Постанови Кабінету Міністрів України № 215 від 16.03.2020 року;
3. Постанови Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020 року;
4. Постанови Кабінету Міністрів України № 241 від 29.03.2020 року;
5. Постанови Кабінету Міністрів України № 242 від 20.03.2020 року;
6. Постанови Кабінету Міністрів України № 255 від 02.04.2020 року;
7. Постанови Кабінету Міністрів України № 262 від 08.04.2020 року;
8. Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 15.04.2020 року;
9. Постанови Кабінету Міністрів України № 291 від 22.04.2020 року;
10.Постанови Кабінету Міністрів України № 313 від 29.04.2020 року;
11.Постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 04.05.2020 року;
12.Розпорядження Кабінету міністрів України № 338-р від 25 березня 2020 року;
надано не було, що дає всі підстави вважати про порушення норм закріплених положеннями положеннями ст.ст.4.6,4.6.1 Порядку № 883/5.
По друге Міністерство юстиції України повідомивши ,що законодавством не передбачено здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, однак в той же час повідомило ,що:
1. Постанова Кабінету Міністрів України № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року включена до Реєстру 13 березня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98475/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 12 березня 2020 року № 47 та "Офіційному віснику України" від 24 березня 2020 року № 23, стаття 896 – тобто опублікована і набрала чинності за день до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів без указаного реєстраційного коду;
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 215 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" від 16.03.2020 року включена до Реєстру 27 березня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98666/2020,опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 17 березня 2020 року № 50 та "Офіційному віснику України" від 07 квітня 2020 року № 27, стаття 996 - тобто опублікована і набрала чинності за десять днів до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 239 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" від 25 березня 2020 року включена до Реєстру 27 березня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98667/2020,опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 26 березня 2020 року № 58 та "Офіційному віснику України" від 07 квітня 2020 року № 27, стаття 996 - тобто опублікована і набрала чинності за день до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
4. Постанова Кабінету Міністрів України № 241 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" від 29 березня 2020 року включена до Реєстру 1 квітня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98726/2020,опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 31 березня 2020 року № 61 та "Офіційному віснику України" від 10 квітня 2020 року № 28,стаття 1024 - тобто опублікована і набрала чинності за день до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 242 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" від 20 березня 2020 року включена до Реєстру 2 квітня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98735/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 31 березня 2020 року № 61 та "Офіційному віснику України" від 14 квітня 2020 року № 29,стаття 1041 - тобто опублікована і набрала чинності за два дні до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
6. Постанова Кабінету Міністрів України № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" від 2 квітня 2020 року включена до Реєстру 8 квітня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98767/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 4 квітня 2020 року № 65 та "Офіційному віснику України" від 17 квітня 2020 року № 30,стаття 1061 - тобто опублікована і набрала чинності за чотири дні до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 262 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" від 8 квітня 2020 року включена до Реєстру 13 квітня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98789/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 10 квітня 2020 року № 69 - тобто опублікована і набрала чинності за три дні до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
8. Постанова Кабінету Міністрів України № 284 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" від 15 квітня 2020 року включена до Реєстру 22 квітня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98899/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 18 квітня 2020 року № 75 та "Офіційному віснику України" від 5 травня 2020 року № 34,стаття 1061 - тобто опублікована і набрала чинності за чотири дні до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
9.Постанова Кабінету Міністрів України № 291 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" від 22 квітня 2020 року включена до Реєстру 27 квітня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98927/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 23 квітня 2020 року № 77 та "Офіційному віснику України" від 8 травня 2020 року № 35,стаття 1163 - тобто опублікована і набрала чинності за чотири дні до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
10.Постанова Кабінету Міністрів України № 313 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" від 29 квітня 2020 року включена до Реєстру 5 травня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 99002/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 30 квітня 2020 року № 82 - тобто опублікована і набрала чинності за п'ять днів до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
11. Постанова Кабінету Міністрів України № 332 "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" від 4 травня 2020 року включена до Реєстру 7 травня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 99046/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 5 травня 2020 року № 84 - тобто опублікована і набрала чинності за два дні до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
12. Розпорядження Кабінету міністрів України № 338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" від 25 березня 2020 року включено до Реєстру 1 квітня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98709/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 27 березня 2020 року № 59 - тобто опубліковане і набрало чинності за три дні до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів без указаного реєстраційного коду;
- при цьому слід звернути увагу, що присвоєння і наявність реєстраційних кодів з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і є фактом підтвердження, що все ж таки нормативно- правові акти Кабінету Міністрів України підлягають державній реєстрації, бо без здійснення такової вказаним вище постановам і розпорядження не було б присвоєно реєстраційних кодів.
Відсутність наказів про реєстрацію, публікування вищевказаних постанов і розпорядження Кабінету Міністрів України у газеті "Урядовий кур'єр" без вказаних реєстраційних кодів до здійснення державної реєстрації та включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів , є беззаперечним фактом порушення вимог ст.117 Конституції України (254к/96-ВР), ч.1, ст.49, ч.4, ст.52 Закону України "Про Кабінет міністрів України", Указу Президента України № 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” від 27 червня 1996 року,постанови Кабінету Міністрів України № 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним” від 23 квітня 2001 року, ст.ст.1.3,3.1,3.2,4.6,4.6.1,5.1,5.4 Порядку № 883/5 , а це в свою чергу беззаперечно свідчить , що в будь-якому випадку:
1. Постанова Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року;
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 215 від 16.03.2020 року;
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020 року;
4. Постанова Кабінету Міністрів України № 241 від 29.03.2020 року;
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 242 від 20.03.2020 року;
6. Постанова Кабінету Міністрів України № 255 від 02.04.2020 року;
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 262 від 08.04.2020 року;
8. Постанова Кабінету Міністрів України № 284 від 15.04.2020 року;
9. Постанова Кабінету Міністрів України № 291 від 22.04.2020 року;
10.Постанова Кабінету Міністрів України № 313 від 29.04.2020 року;
11.Постанов Кабінету Міністрів України № 332 від 04.05.2020 року;
12.Розпорядження Кабінету міністрів України № 338-р від 25 березня 2020 року;
- вважаються такими, що не набрали чинності, не тягнуть за собою правових наслідків і не можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин, застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за невиконання приписів, що в них містяться, що закріплено положеннями абзацу 2, ст. 5.6 Порядку № 883/5.
Детальний аналіз вищевикладеного беззаперечно, юридично обґрунтовано свідчить, що всі без виключення карантинні обмеження починаючи з 11 березня 2020 року, є нічим іншим ніж незаконним впливом на волю Позивача з метою примушення виконати злочинні накази за видання і виконання яких настає юридична відповідальність, що закріплено положеннями ст. 60 Конституції України (254к/96-ВР).

Читайте також: Досліджено ГО «Багнет Нації»: незаконний закон зеленського щодо COVID-19

Зроби власну експертизу постанови КМУ (РСР) № 211 на відповідність чинному законодавству

Правовий лікбез для правоохоронців Дніпра щодо нікчемності постанов КМУ (РСР) – відео

09.04.2020 в Дніпрі складені заяви на поліцейських і держвиконавців (відео)

Владислав Акулов про фейковий кабмін та нікчемність його рішень

Про правову нікчемність постанов КМУ щодо COVID – 19 (відео)

В Дніпрі триває відновлення конституційного ладу, навіть в умовах «карантину»

Рубіжне: Вводите карантин? – Відповідайте за наслідки!!!

Роздрукуй, аби роздавати дебілам, при виконанні

КАРАНТИН – ФЕЙК і БЕЗЗАКОННЯ

Андрій Карпович про юридичні механізми введення карантину - відео

Просто залишу це тут: порядок денний засідань Кабміну за останніх два місяці

Видання «Корупціонер в Україні» опублікувало відповідь Мін’юсту щодо правової експертизи постанови КМУ № 211

Перебувати в самоізоляції – не більше ніж рекомендації дебілам - документ

Відсутність правової експертизи «карантинних» постанов Кабміну, є доказом злочину

Позов щодо визнання протиправними і нечинними «карантинні» постанови КМУ

Секретаріат КМУ надав розлогу відповідь стосовно постанов щодо COVID-19

Під вивіскою липового карантину знищують малий і середній бізнес та готують нам голодомор

Андрій Карпович про постанову КМУ № 211 - відео

Досліджуючи правові аспекти карантину і постанов КМУ - документи

Карантиноцид, як «узаконений» експеримент в контексті гібридного геноциду

Андрій Карпович: адмінпротокол скасувати не складно, якщо знати про наступне…

Карантин. Зростання цін. АМКУ паразитує…

Українці – це респонденти досліджень, піддослідний біоматеріал? – відео

«Тайна вечеря» КМУ від 11.03.2020, як джерело поширення інфекції антиконституційності і беззаконня

Мін’юст підтвердив порушення щодо реєстрації, а отже і нікчемність «карантинних» постанов КМУ – відео + документ

Якщо надумаєте компенсувати втрачену вигоду від карантину

На момент введення карантину в Україні був один хворий на COVID-19

Денис Абубакіров про барановірус і велику політику

 


Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш внесок у відновлення конституційного устрою України!

2 коментарі:

  1. В Україні немає і не було карантину, а тільки карантинні заходи. до того ж вірус sars cov 2 так в світі ніхто в не зміг знайти.

    ВідповістиВидалити
  2. А діяльність КМУ взагалі законна, якщо з ваших слів, він зареєстрований в америці ??? І яка тоді суть перевірки їхніх всіх незаконних папірців ?

    ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -