- Україна є Самостійна Українська Держава! Яка є Українською Республікою тільки конституційних громадян України всіх національностей Українського народу Самостійної Української Держави України відповідно розділу 1 та 7 преамбули Конституції від 28 червня 1996 року -

неділя, 21 грудня 2014 р.

БЕЗЗАКОННЯ ПОРОДЖУЄ НАСИЛЬСТВО: ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ПРОКУРАТУРИ

       БЕЗ ПЕРЕДМОВИ

  Прокурору Дніпропетровської області
           Федику Р.Р.
    пр. К. Маркса 38, м. Дніпропетровськ,
      Дніпропетровська область, 49000

    Філіпенка Сергія Веніаміновича
                                              e-mail: svf2011@ukr.net


Звернення

Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, 1970 року народження, Українець, громадянин України офіційно звертаюсь до Вас на підставі статті 8 та статті 40 Конституції України.
 
   Прокуратура України   становить   єдину   систему,   на   яку
відповідно до
статті 121. Конституції України  та статті 6.  Закону України „Про Прокуратуру”  покладається  нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Прокуратура України має вживати заходів до усунення порушень закону, від  кого  б  вони не  виходили,  поновлювати  порушені  права  і  притягувати  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення.
   Діяльність  органів  прокуратури  спрямована   на    всемірне
утвердження верховенства  закону,  зміцнення  правопорядку  і  захист від неправомірних посягань
на закріплені і гарантовані норми Конституції України.
 
Відповідно до Конституції України:

   Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

   Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

   Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

   Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

   Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

   Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

   Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Конституції України, визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

   Відповідно до статті 2., п.2., цього Закону, місцеве самоврядування здійснюється Територіальними громадами.

   Згідно статті 5., система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси Територіальних громад сіл, селищ, міст.

   Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста.
   У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності.

   Відповідно статті 10., Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.
   Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад.

   Відповідно до статті 11., виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

   Відповідно до статті 16., всі органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
   Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
   Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного району у місті.
   Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

   Стаття 19., цього закону, передбачає, що Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

   Згідно із статтею 21., обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

   Відповідно до статті 24., цього закону, Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України.

   Відповідно до Закону України „Про Прокуратуру” органи прокуратури України здійснюють  свої  повноваження  на  підставі  додержання Конституції   України  та  чинних  на  території республіки  законів,  незалежно  від  будь-яких  органів державної влади,  посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів. Захищають  у  межах  своєї  компетенції  права  і  свободи громадян на засадах  їх  рівності  перед  законом,  незалежно  від національного чи соціального походження, мови,  освіти,  ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи  майнового  стану та інших ознак. Вживають заходів до усунення порушень закону, від  кого  б вони не  виходили,  поновлення  порушених  прав  і  притягнення  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення. Діють  гласно,  інформують   державні    органи    влади, громадськість  про  стан  законності  та заходи щодо її зміцнення, оприлюднюють  та  надають  інформацію  за  запитами  відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
На підставі вищевикладеного, 
 
Прошу:
 
1. Відновити на території Дніпропетровської області і міста Дніпропетровська, як обласного центра, дію чинної Конституції, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного кодексу України та Європейської Хартії місцевого самоврядування;
 
2. Припинити фінансово-економічну і господарську діяльність нелегітимно утвореного представницького органу (?) „Дніпропетровська міська рада”;
 
3. Припинити виконавчу діяльність сформованих Дніпропетровською міською радою виконавчих органів: комітетів, відділів, управлінь та інших виконавчих органів;

4. Провести повну перевірку фінансової та господарської діяльності  всіх вищезазначених органів з моменту дії чинної Конституції України (міськраду) та моменту їх утворення (комітети, відділи і т. п.);

5. Зобов’язати районні у місті Дніпропетровську ради в найкоротший термін (3-5 місяців) провести роз’яснювальну і організаційну роботу по утворенню районних у місті Дніпропетровську Територіальних громад – юридичних осіб публічного права власності, відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного кодексу України та Європейської Хартії місцевого самоврядування;

6. Гарантувати мої особисті конституційні права власника загальнодержавного  і територіального багатства, як громадянина України та представника відповідної територіальної громади.

7. Відповідь на звернення надати у визначений законом термін у друкованому і електронному вигляді на зазначені вище домашню та електронну адреси.

Відповідь на звернення, так само як і звернення, публікуватимуться на ресурсі „Багнет Нації”: http://bagnetnacii.blogspot.com/

Додатки (копії документів):


2.   Постанова №697 виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради про притягнення до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу на громадянку Гладирь О. В. – 1 (один) арк..;

3.   Звернення до Обласної Прокуратури стосовно правомочності рішення виконавчого комітету №697 – 2 (два) арк..;

4.   Відповідь Дніпропетровської міської ради з приводу правомочності дій виконавчого комітету стосовно постанови №697 – 3 (три) арк..;

5.   Інформаційний запит до Дніпропетровської міської ради та відповідь на нього стосовно приналежності вказаних у постанові №697 розрахункових рахунків до міського бюджету територіальної громади міста Дніпропетровська – 3 (три) арк..;

6.   Інформаційний запит і відповідь Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради стосовно переліку комунального майна, що належить територіальній громаді Красногвардійського району міста Дніпропетровська – 3 (три) арк..;

7.   Інформаційний запит і відповідь Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі в місті Дніпропетровську стосовно обслуговування розрахункового рахунку Територіальної громади Красногвардійського району міста Дніпропетровська – 3 (три) арк.;

8.   Інформаційний запит і відповідь до Головного Управління Державної казначейської службиУкраїни у Дніпропетровській області стосовно приналежності вказаних у постанові №697 розрахункових рахунків до місцевого бюджету Територіальної громади міста Дніпропетровська – 3 (три) арк..

Всі додатки застеплеровані та пронумеровані.


          22.12.2014                                                                               Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -