- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 29 вересня 2021 р.

В ДНІПРІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ ЧЕРЕЗ УЗУРПАЦІЮ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Забігаючи наперед слід зазначити, що здебільшого, змістовних відповідей по суті на зазначені запити (публікуємо нижче), направлені нами до новоутворених у 2020 році юридичних осіб приватного права (які згідно положення є органами опіки і піклування на відповідних територіях), та за рахунок яких сьогодні відбувається повалення конституційного ладу, узурпація місцевого самоврядування та позбавлення публічної і приватної власності (рухомого і нерухомого майна) всіх і кожного, чия власність знаходиться в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць, ми, так, і не отримали. Чотири з восьми «адміністрацій» взагалі не надали відповідей на запит. І можливо тому, що наразі, новоутворені адміністрації восьми районів у місті Дніпрі, вже знаходяться в стані реорганізації шляхом припинення та одночасного утворення у 2021 році двох нових юридичних осіб приватного права – Лівобережної і Центральної адміністрації Дніпровської міської ради.

 

ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ЗАПИТ

про надання публічної інформації за Законом України

«Про доступ до публічної інформації»

(в рамках журналістського розслідування)

 

В місті Дніпро, в судовому порядку, громадськими активістами, продовжується відстоювання права кожного жителя міста на визначене, визнане і гарантоване статтею 7. Конституції України місцеве самоврядування, відповідно до якого первинним суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада.

Згідно пункту 13 частини першої статті 92. Конституції України виключно законами визначаються, зокрема, територіальний устрій України {Офіційне тлумачення пункту 13 частини першої статті 92 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001}. В даному контексті слід зазначити, що відповідно до положень частини першої статті 133. Конституції систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

В своєму Рішенні № 11-рп/2001 від 13.07.2001, яке є обов’язковим до виконання на всій території України, Конституційний Суд вирішив:

«Під термінами "район",  що використовується  в  пункті  29 частини  першої статті 85 Конституції України,  і "район у місті", що вживається в частині першій статті 133,  частині п'ятій  статті 140,  частині першій статті 142 Конституції України і відповідно в абзаці   третьому   статті   1   Закону   України   "Про   місцеве самоврядування  в Україні" (280/97-ВР),  частині першій статті 2 Закону   України  "Про  столицю   України   -   місто-герой  Київ" (401-14), треба розуміти різні за своїм  значенням адміністративно-територіальні одиниці в системі адміністративно-територіального  устрою України,  правовий статус яких повинен визначатися законом (зазначений закон відсутній).

Згідно з пунктом 29  частини  першої  статті  85  Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів,  встановлення і зміна їх меж,  найменування  і перейменування тільки районів, а не районів у містах.

Під  поняттям  "організація управління районами в містах", що міститься в частині п'ятій статті 140  Конституції  України,  в системному   зв'язку   з  її  статтями  142,  143  треба  розуміти повноваження міських рад як  органів  місцевого  самоврядування  в містах з районним поділом приймати рішення щодо: матеріально-фінансового та організаційного забезпечення здійснення місцевого самоврядування в районах міста; утворення чи неутворення в місті районних рад та в разі їх утворення  визначення  обсягу  і меж   повноважень  районних  рад;  адміністративно-територіального устрою  та з інших питань у межах і порядку, визначених Конституцією та законами України.

Положення  пункту  13 частини першої статті 92 Конституції України  про  те,  що  виключно  законами   України   визначається "територіальний  устрій України",  треба розуміти так,  що питання територіального устрою України,  зокрема визначення  змісту  цього поняття,  правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів щодо вирішення    питань адміністративно-територіального   устрою   України,   є  питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються лише законом.

Окремі повноваження з цих питань можуть бути  надані  законом органам місцевого самоврядування (стаття 143 Конституції України).

Положення  пункту  41  частини  першої  статті  26  Закону України "Про місцеве самоврядування  в  Україні"  про  те,  що  до компетенції  сільських,  селищних,  міських рад належить прийняття рішень  з  питань  адміністративно-територіального  устрою,  треба розуміти  так,  що  вирішення  цих питань не віднесено виключно до повноважень державних органів  і  може  здійснюватися  сільськими, селищними,  міськими  радами  в  межах  і порядку,  визначених цим та іншими законами України.

Межі таких повноважень міських рад,  зокрема щодо утворення і ліквідації  районів  у місті Києві,  зазначеним та іншими законами України чітко не визначені і не віднесені до компетенції будь-яких інших органів. Ці питання, виходячи із спеціального конституційно-правового статусу міста Києва  як  столиці  України, може вирішувати Київська міська рада».

Відповідно до положення частини першої статті 140. Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України {Офіційне тлумачення частини першої статті 140 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 12-рп/2002 від 18.06.2002, № 21-рп/2003 від 25.12.2003}.

В контексті наведеного в своєму Рішенні № 12-рп/2002 від 18.06.2002, яке є обов’язковим до виконання на всій території України Конституційний Суд України дійшов висновку, що:

«Положення  частини  першої  статті 140 Конституції України (254к/96-ВР)  в  аспекті  порушених  у  конституційному  поданні питань необхідно розуміти так, що ці положення дають визначення:

- місцевого самоврядування як  права  територіальної  громади вирішувати питання  місцевого   значення   в   межах   Конституції (254к/96-ВР) і законів України;

- територіальної громади як жителів села,  селища,  міста  чи добровільного об'єднання жителів кількох сіл у сільську громаду.

   Зазначені положення не встановлюють порядку об'єднання або роз'єднання самих територіальних громад.

Питання організації   місцевого   самоврядування,   які    не врегульовані Конституцією України  (254к/96-ВР),  у  тому  числі умови  та порядок об'єднання або роз'єднання територіальних громад сіл,  селищ,  міст,  мають   визначатися   законом   (стаття   146 Конституції України ( 254к/96-ВР)».

В свою чергу частиною четвертою статті 140. Конституції України коротко і зрозуміло встановлено, що органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Отже, системний аналіз зазначених вище положень (норм прямої дії) чинної Конституції України в контексті висновків Рішень Конституційного Суду України визначають три категорії представницьких органів територіальних громад (сільські, селищні і міські ради)  в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць, та дві категорії органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, якими визначені районні (в межах області) та обласні ради.

Тобто, районні у місті з державним районним поділом ради (на приклад районів у місті Дніпро), де кожен окремий район у місті є окремою територіальної громадою у чітко визначених межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці яка складає систему адміністративно-територіального устрою України, апріорі не можуть підпадати під категорію сільських чи селищних рад. А тим більше, не можуть підпадати під категорію районних в межах області або обласних рад.

Таким чином Амур-Нижньодніпровська районна у місті Дніпрі рада, Індустріальна районна у місті Дніпрі рада, Ленінська (Новокодацька) районна у місті Дніпрі рада, Самарська районна у місті Дніпрі рада, Жовтнева (Соборна) районна у місті Дніпрі рада, Кіровська (Центральна) районна у місті Дніпрі рада, Красногвардійська (Чечелівська) районна у місті Дніпрі рада, Бабушкінська (Шевченківська) районна у місті Дніпрі рада відносяться виключно до категорії міських рад, що представляють інтереси відповідних територіальних громад районів у місті з державним районним поділом.

В контексті зазначеного слід зауважити, що відповідно до положень частини першої статті 143. Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції {Офіційне тлумачення положень частини першої статті 143 див. в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010}.

В своєму Рішенні № 10-рп/2010 від 01.04.2010, яке є обов’язковим до виконання на всій території України, Конституційний суд дійшов висновку, що:

«- положення частини першої  статті  143  Конституції  України (254к/96-ВР), згідно з якими територіальні громади села, селища, міста безпосередньо  або  через  утворені  ними  органи  місцевого самоврядування   "вирішують   інші   питання  місцевого  значення, віднесені законом до їхньої компетенції",  слід розуміти  так,  що при  вирішенні цих питань органи місцевого самоврядування діють як суб'єкти владних повноважень;

- положення пунктів "а",  "б",  "в", "г" статті 12 Земельного кодексу  України  (2768-14)  у  частині повноважень сільських, селищних,  міських рад відповідно до цього  кодексу  (2768-14) вирішувати  питання  розпорядження  землями територіальних громад, передачі  земельних  ділянок  комунальної  власності  у  власність громадян   та   юридичних   осіб,   надання  земельних  ділянок  у користування із земель комунальної власності,  вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності треба розуміти так, що при вирішенні  таких  питань  ці  ради  діють  як   суб'єкти   владних повноважень;

- положення   пункту  1  частини  першої  статті  17  Кодексу адміністративного  судочинства  України  (2747-15)   стосовно поширення компетенції адміністративних судів на "спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних  повноважень  щодо  оскарження його   рішень   (нормативно-правових   актів   чи  правових  актів індивідуальної дії),  дій чи бездіяльності" слід розуміти так,  що до   публічно-правових   спорів,  на  які  поширюється  юрисдикція адміністративних судів,  належать і  земельні  спори  фізичних  чи юридичних  осіб  з  органом  місцевого самоврядування як суб'єктом владних повноважень,  пов'язані з оскарженням його рішень,  дій чи бездіяльності».

Частиною другою статті 2. Цивільного кодексу України визначено, що учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

Статтею 169. ЦКУ визначені правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах, а саме:

1.  Територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.

2. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

3. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до положень статті 172. ЦКУ територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через утворені ними органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом (відповідного закону також не існує).

Отже, з огляду на зазначене вище – територіальна громада на законодавчому рівні визначена виключно, як субєкт публічного права. Це положення співзвучне і закріплюється статтею 6. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно якої первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. В свою чергу з огляду на норми частини першої статті 10. даного Закону сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також СТАТУТАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.

Відповідно до положень частини першої статті 16. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами (публічного права) і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону (наприклад – за невиконання місцевого бюджету).

Відповідно до норм статті 60. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.

7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради мають право:

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад;

3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Згідно частини першої статті 61. Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно складають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів, розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України.

Відповідно до положень пункту другого частини першої статті 2. Бюджетного кодексу України бюджети місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад. В свою чергу положеннями статті 121. Бюджетного кодексу передбачена відповідальність за порушення бюджетного законодавства, а саме:

1.           Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом.

2.           Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь.

Частиною першою статті 95. Конституції України закріплено, що Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами {Офіційне тлумачення положення частини першої статті 95 див. в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012}.

З цього приводу Конституційний Суд України в своєму Рішенні № 3-рп/2012 від 25.01.2012 дійшов висновку:

«1. В аспекті конституційного подання положення статті 1, частин першої, третьої статті 95 Конституції України у системному зв’язку з положеннями статті 3, частини першої статті 17, частини третьої статті 22, статей 46, 48 Основного Закону України треба розуміти так, що однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів Державного бюджету України виходячи з фінансових можливостей держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості бюджету України. При цьому рівень державних гарантій права на соціальний захист має відповідати Конституції України, а мета і засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат та допомоги - принципам пропорційності і справедливості.

2. В аспекті конституційного подання положення частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116 Конституції України треба розуміти так, що повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону пов’язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України.

3. В аспекті конституційного подання положення частини другої статті 95, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України та пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з положеннями статті 6, частини другої статті 19, частини першої статті 117 Конституції України треба розуміти так, що суди під час вирішення справ про соціальний захист громадян керуються, зокрема, принципом законності. Цей принцип передбачає застосування судами законів України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у межах його компетенції‚ на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів України».

З огляду на зазначене вище можна стверджувати, що кожна окрема територіальна громада (наприклад: відповідного району у місті Дніпрі), відповідає за виконання місцевого бюджету на виконання Державного бюджету України.

Під час останнього судового засідання по адміністративній справі № 160/7958/18 за позовом Позивачів Сколкова Олександра Олександровича та Пославського Олександра Олександровича до Дніпровської міської ради щодо скасування рішення від 25.04.2018 № 95/31 «Про функціонування районних у місті рад та їх виконавчих органів», представник так званої Адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 44013254) наголосила, що зазначена юридична особа приватного права (суб’єкт господарювання) є правонаступником Соборної (Жовтневої) районної у місті Дніпрі (Дніпропетровську) ради.

Згідно до положень чинної Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.         

Враховуючи все зазначене вище, в рамках журналістського розслідування друкованого засобу масової інформації (газети) «Багнет Нації» (Свідоцтво ДП № 2303-1041р від 29.03.2021 року) та Громадської організації «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації» (реєстраційний № 1508568 від 01.06.2020 року), на виконання і дотримання правових засад діяльності журналістів визначених Конституцією України (254к/96-ВР), законами України "Про інформацію" (2657-12), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12), "Про інформаційні агентства" (74/95-ВР), "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів  місцевого  самоврядування  в  Україні  засобами масової інформації" (539/97-ВР), "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (540/97-ВР) та іншими нормативно-правовими актами, керуючись положеннями частини другої статті 34. Конституції України (254к/96-ВР), згідно якої кожен має право вільно збирати,  зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір ({Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}), а також керуючись положеннями статті 40. Основного закону відповідно до яких усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк, а також в рамках відкритих кримінальних проваджень які знаходяться в провадженні слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Герасименка Вадима Сергійовича (№ 12021041650000313, № 12021041650000314, № 12021041650000315, № 12021041650000316) відкритих за заявами про злочин від заявників (відповідно): О. О. Сколкова, С. В. Філіпенка, Ю. Г. Калюжного і В. В. Акулова, за правовою кваліфікацією відповідно до частини першої статті 109. Кримінального кодексу України (повалення конституційного ладу), звертаємось до Вашої приватної установи (суб’єкта господарювання), та у визначений законом строк (п’ять днів) - ВИМАГАЄМО:

 

АДМІНІСТРАЦІЯ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 43938788):

 

1.                Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу РОЗПОРЯДЧОГО АКТУ про утворення установи з назвою «АДМІНІСТРАЦІЯ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»;

2.                Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу НАКАЗУ про призначення керівником установи з назвою «АДМІНІСТРАЦІЯ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» ВЕШНИВЕЦЬКОГО РУСЛАНА ЮРІЙОВИЧА;

3.                Надати завірені належним чином достовірні відомості якими підтверджується набуття конституційного громадянства Самостійної української держави України у керівника установи з назвою «АДМІНІСТРАЦІЯ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» ВЕШНИВЕЦЬКОГО РУСЛАНА ЮРІЙОВИЧА;

4.                Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу ДОГОВОРУ ОРЕНДИ займаних приміщень за фактичним місцем перебування за адресою: місто Дніпро, пр. Мануйлівський, 31;

5.                Надати завірені належним чином фотокопії з оригіналів ПРОТОКОЛІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ та затвердженого зборами СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ;

6.                Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу уповноваженого представника ГО ОПГ «Багнет Нації» та за сумісництвом Голови редколегії головного редактора друкованого засобу масової інформації (газети) «Багнет Нації»: 49055, місто Дніпро, Сергію Веніаміновичу Філіпенку,  і в електронному вигляді на електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).

АДМІНІСТРАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 44015896):

АДМІНІСТРАЦІЯ НОВОКОДАЦЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 44152814):

АДМІНІСТРАЦІЯ САМАРСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 44103861):

АДМІНІСТРАЦІЯ СОБОРНОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 44013254):

АДМІНІСТРАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 44037422):

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕЧЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 44049270):

АДМІНІСТРАЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ: 44017322):

 

ІДЕНТИЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДОДАТКІВ ДЛЯ КОЖНОГО РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ:

 

1.           Копії витягів з ЄРДР про кримінальні провадження (№ 12021041650000313, № 12021041650000314, № 12021041650000315, № 12021041650000316) відкриті за заявами про злочин від заявників (відповідно): О. О. Сколкова, С. В. Філіпенка, Ю. Г. Калюжного і В. В. Акулова, за правовою кваліфікацією відповідно до частини першої статті 109. Кримінального кодексу України (повалення конституційного ладу) – на 4 (чотирьох) арк.;

2.           Примірник екстреного випуску газети «Багнет Нації» (від 30 квітня 2021 року) – 1 (один) прим.;

3.           Примірник випуску № 2 газети «Багнет Нації» (від 23 травня 2021 року) – 1 (один) прим.;

4.           Копія свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації (газети) «Багнет Нації» від 29.03.2021 року серія ДП № 2303-1041р – на 1 (одному) арк.;

5.           Копія журналістського посвідчення № 007/ДЗМІ-БН на імя Сергія Філіпенка – на 1 (одному) арк..

Підтримати діяльність ГО ОПГ «Багнет Нації» можна переказом на картрахунок ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергія Філіпенка

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Хронологія даного питання в матеріалах на сайті "Багнет Нації": Поцріот філатов вирішив влаштувати державний переворот?

Група відомих правозахисників Дніпра представлятиме позивачів у справі проти Дніпроміськради

Жодних «шкурняків» - виключно інтереси громади: яке рішення Дніпроміськради ми скасовуємо

Окружний адмінсуд Дніпра зобов’язав міськраду надати правоустановчі документи

Суддя Лозицька самовідвелася у справі щодо рішення Дніпроміськради. І тому є вагомі причини…

В своїй ухвалі про самовідвід суддя Лозицька заявили про тиск щодо неї з боку представників позивачів

Заяви судді Лозицької є безпідставними, а її поведінка неприпустимою – черговий запит до суду

No comments – укази про призначення судді Лозицької І. О.

Між молотом і ковадлом: вже третій суддя накивав п’ятами від розгляду справи про незаконне рішення приватної Дніпроміськради

Верховна Рада не реєструвала, а Казначейство не обслуговує: як вилазить «фількина грамота» щодо компетенції (легітимності) Дніпроміськради

Дисциплінарна скарга до ВРП і ВККСУ стосовно поведінки судді окружного адмінсуду Дніпра

Дніпропетровський окружний адмінсуд про повноваження своїх суддів

В Дніпрі відбулося підготовче засідання щодо скасування незаконного рішення «міської ради»

Підсумовуючи друге підготовче засідання в справі щодо скасування рішення Дніпроміськради

«Антиконституційний хор» судді Олійника?

Суддя Олійник підтвердив відсутність «в природі» правоустановчих документів Дніпроміськради

В справі по скасуванню рішення ДМР заявлено відвід судді Олійнику

Навіщо суддя Олійник В. М. перевищує владні повноваження?

Судді ДОАС Олійнику В. М., вдруге, заявлено про відвід

16.07.2019: відвід судді ДОАС Олійника В. М., втретє – відеоблок

30.07.2019 відвід судді ДОАС Олійника В. М., втретє – заява + відео

Сказано – Зроблено!: скарга до ВРП на поведінку судді ДОАС Олійника В. М.

Дніпро: у справі щодо скасування незаконного рішення Дніпроміськради "самовідвівся" четвертий суддя (відео)

Найкращою рекламою діяльності ГО «Багнет Нації», є ухвала судді ДОАС Олійника В. М., про самовідвід

Найкращою рекламою діяльності ГО «Багнет Нації» є ухвала судді ДОАС Олійника В. М., про самовідвід

Дніпро: у справі щодо скасування незаконного рішення неконституційної міськради самовідвівся п’ятий суддя

Суддя ДОАС Олійник поскаржився до ВРП і ГПУ про втручання в його діяльність

Дніпро: на підтвердження нелегітимності міськради самовідвівся шостий суддя – ухвала

В Дніпрі відводять суддю із-за його призначення Президентом УРСР Зеленським

Відсутність державних символів і повноважень не є аргументацією для відводу судді

ВРП не підтвердила тиску на правосуддя з боку ГО «Багнет Нації» - висновок і рішення ВРП

В Дніпрі зареєстровано заяву про злочин на мера Філатова і членів його злочинного угруповання

В Дніпрі відбулася Установча конференція ГО «Державотворець», трохи суду, і багато силовиків

Підсумки місячного «кошмарингу» системи: шосте коло правового коловрату

Дніпро: Коловратовірус як інфекційноконституційна пошесть в лікуванні недосуддів Жовтневого суду УРСР

Поліцейські Соборного ВП Дніпра вивчатимуть КПК в рамках відкритих на них кримінальних проваджень

"Державотворці" Дніпра започаткували «правовий коловрат» в Соборному районі міста

В Дніпрі складено вісім заяв про злочин на колегію суддів ТААС

Наша пісня гарна й нова… «ДМР! Де, установчі документи???»

В Дніпрі триває відновлення конституційного ладу, навіть в умовах «карантину»

Суддя ДОАС Голобутовський переніс засідання у зв’язку з неявкою відповідача (відео і текст клопотання)

Конституційна драма: черговий самовідвід судді у справі щодо скасування незаконного рішення ДМР – ухвала

В Дніпрі зареєстровано п’ять заяв на суддю ДОАС Кадникову, через неправосудне рішення

Читайте також: КОАТУУ | Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ІНДУСТРІАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

НОВОКОДАЦЬКА (ЛЕНІНСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

САМАРСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СОБОРНА (ЖОВТНЕВА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНА (КІРОВСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЧЕЧЕЛІВСЬКА (КРАСНОГВАРДІЙСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (БАБУШКІНСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Сталося!!! Мін’юст підтвердив, що Дніпроміськрада – приватна установа!

СБУ «на олівець»: реєстраційна справа виконавчого комітету ДМР

«Громадські слухання» по обговоренню проекту статуту територіальної громади Дніпра

Викидень Дніпровської міськради КП «Міські причали» ДМР – реєстраційні документи

КП «Жилсервіс – 2» ДМР: матеріали реєстраційної справи

«Курка – то не птах, а Дніпроміськрада – то не орган місцевого самоврядування!» – документи реєстраційної справи ДМР

КП «Жилсервіс – 2» ДМР: вся суть КП, в табличці із пап’є-маше

КП «Теплотранс» зізнається у скоєному злочині і пропонує стати співучасником – відповідь на запит

Когнітивний дисонанс: КП «Муніципальна варта» ДМР з КВЕДом діяльності приватних охоронних структур – реєстраційні документи

Ляпи невігласів, чи свідоме підроблення документів – реєстраційні дані Дніпроміськради і її виконкому

Виконавчий комітет ДМР – неконституційний орган (документи свідчать)

Дніпропетровська міська рада – неконституційний орган (документи свідчать)

Інформаційна бомба або початок кінця: Увага!!! Всі міські, сільські, районні і обласні ради зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності – унікальні документи на сайті "Багнет Нації"

Дніпроміськрада та виконавчий комітет, як приватні підприємства – витяги з реєстру

Дніпроміськрада – сурогатний орган місцевого самоврядування (відповіді на інфозапити)

Інформаційна бомба або початок кінця: законодавства, яке регулює утворення органів влади і місцевого самоврядування, не існує – відповідь ВРУ

Конституційна драма: черговий самовідвід судді у справі щодо скасування незаконного рішення ДМР – ухвала

Не дозволимо узурпацію місцевого самоврядування в Дніпрі

Демарш колегії суддів у Дніпрі - ухвала

Дніпро: зупиняючи повалення конституційного ладу - відео

01.10.2020 Відвід судді ДОАС Сидоренка Д. В. у справі щодо скасування рішення ДМР – (відео + заява)

Чи відповідає ДСТУ 4163-2003 рішення ДМР від 25.04.2018 № 95/31?

Встановлюємо громадянство «судді» ДОАС Кадникової Г. В.

В Дніпрі продовжується протистояння поваленню конституційного ладу – заява до ДОАС

В Дніпрі фізособі без громадянства ліквідували міськраду УРСР - відео

Громадянство судді ДОАС Кадникової встановить слідство

ГО ОПГ "Багнет Нації" звертається за підтримкою

Кишеньковий окружний адмінсуд Дніпра продовжує грати в судочинство

Сага про Фількіну грамоту: з яких приватних установ складається структура неконституційної Дніпроміськради

На суддю ДОАС Боженко Н. В. складено вісім заяв про злочин – відеозаява «Багнет Нації»

Заява до СБУ про повалення конституційного ладу неконституційними виборами в Дніпрі

Відкрита заява про злочин: департаменти ДМР - це окремі, приватні фірми

Відкрита заява про злочин: інспекції ДМР - це окремі, приватні фірми

Відкрита заява про злочин: управління ДМР - це окремі, приватні фірми

На суддю ДОАС Боженко Н. В. складено вісім заяв про злочин – відеозаява «Багнет Нації»

Влад Акулов про референдум, Конституцію та балаболів)

01.10.2020 Відвід судді ДОАС Сидоренка Д. В. у справі щодо скасування рішення ДМР – (відео + заява)

Самовідвід «надцятого» судді у справі про скасування незаконного рішення Дніпроміськради

Саботаж! Дніпроміськрада не надає, а суд не розглядає)))

В Дніпрі відбувається повалення конституційного ладу, і всім на то н@ср@ти…

Як недосуддя ДОАС Рищенко конституційний лад валив, позбавляючи дніпрян, їхньої власності - відеоблок

На передовій конституційних баталій

На колегію суддів Третього апеляційного адмінсуду подано заяви про злочин

Приватна «Дніпроміськрада» - рудимент минулого, який знищує наше майбутнє – другий випуск газети «Багнет Нації»

Багнет Нації про задзеркалля місцевого самоврядування в корпорації "УКРАЇНА"

Апеляція по скасуванню ухвали Рищенка по рішенню Дніпроміськради

Суд зобов’язав Дніпроміськраду надати правовстановлюючі документи – ухвала колегії ТААС

Терпляче почекаємо на правовстановлюючі документи приватної Дніпроміськради

ВРП: заява про злочин в газеті «Багнет Нації» не є тиском на суд

Станом на 3 серпня правовстановлюючих документів до справи Дніпроміськрадою не приєднано - відео

Дніпрян позбавляють нерухомого майна через «розмивання» адміністративно-територіального устрою районів у місті

Неконституційні Центральна і Лівобережна адміністрації приватної Дніпроміськради в матеріалах реєстраційних справ - документи

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО ОПГ «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -